Published On: joi, mai 3rd, 2018

IPJ Braila anunta recrutarea candidatilor pentru institutiile de invatamant M.A.I., M.Ap.N, S.R.I.

IPJ Braila anunta recrutarea candidatilor pentru participarea la sesiunile de admitere organizate in 2018 si ianuarie 2019 in institutiile de invatamant care pregatesc personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne.

Inspectoratul de Politie Judetean Braila, prin intermediul Serviciului Resurse Umane desfasoara, in perioada imediat urmatoare, activitati specifice de recrutare a candidatilor in vederea participarii la concursurile de admitere in institutiile de invatamant care pregatesc personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne – sesiunile de admitere organizate in 2018 si ianuarie 2019, astfel:

I.          Institutiile de invatamant ale Ministerului Afacerilor Interne (M.A.I.)

Invatamant superior

Academia de Politie “Alexandru Ioan Cuza”- Bucuresti – numai pentru sesiunea 2018;

Scoli postliceale

1. Scoala de Agenti de Politie “Vasile Lascar”- Campina – pentru sesiunile 2018 si ianuarie 2019;

2. Scoala de Agenti de Politie “Septimiu Muresan” – Cluj-Napoca – pentru sesiunile 2018 si ianuarie 2019;

 

II. Institutiile de invatamant ale Ministerului Apararii Nationale (M.Ap.N.) si Serviciului Roman de Informatii (S.R.I.), care pregatesc personal pentru M.A.I.: 

Invatamant superior

1.         Universitatea Nationala de Aparare “Carol I” – Bucuresti – numai pentru sesiunea 2018;

2.         Academia Tehnica Militara – Bucuresti – numai pentru sesiunea 2018;

3.         Academia Fortelor Terestre “Nicolae Balcescu” – Sibiu – numai pentru sesiunea 2018;

4.         Institutul Medico-Militar – Bucuresti – numai pentru sesiunea 2018;

5.         Academia Navala “Mircea cel Batran” – Constanta – numai pentru sesiunea 2018;

6.         Academia Nationala de Informatii “Mihai Viteazul” – Bucuresti– numai pentru sesiunea 2018;

Scoli postliceale

1.         Scoala Militara de Maistri Militari si Subofiteri a Fortelor Terestre “Basarab I”- Pitesti -– numai pentru sesiunea 2018;

2.         Scoala Militara de Maistri Militari a Fortelor Navale “Amiral Ion Murgescu” – Constanta – numai pentru sesiunea 2018.

3.         Scoala Militara de Maistri Militari si Subofiteri a Fortelor Aeriene “Traian Vuia” – Boboc, judetul Buzau.

 

Pentru a participa la concursurile de admitere in institutii de invatamant superior ale M.A.I, M.Ap.N. si unitati de invatamant postliceal ale M.A.I si M.Ap.N., forma de invatamant cu frecventa, candidatii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii legale si criterii specifice de recrutare:

A) conditii legale

a)         sa aiba cetatenia romana si domiciliul in Romania;

b)         sa cunoasca limba romana, scris si vorbit;

c)         sa aiba capacitate deplina de exercitiu;

d)         sa fie apti din punct de vedere medical, fizic si psihologic; aptitudinea/inaptitudinea se constata de structurile de specialitate ale M.A.I/comisiile si subcomisiile de concurs, printr-o examinare medicala si evaluare psihologica, potrivit reglementarilor specifice in domeniu;

e)         sa aiba varsta de minim 18 ani impliniti sau sa ii implineasca in cursul anului in care participa la concursul de admitere;

f)          sa fie absolventi de liceu, cu diploma de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diploma sau cu adeverinta care indeplineste conditiile de valabilitate (adeverinta numai pentru absolventii promotiei 2018), din care sa rezulte faptul ca au sustinut si promovat examenul de bacalaureat;

g)         sa aiba un comportament corespunzator principiilor care guverneaza profesia de politist;

h)         sa nu aiba antecedente penale, cu exceptia situatiei cand a intervenit reabilitarea;

i)          sa nu fie in curs de urmarire penala ori de judecata pentru savarsirea de infractiuni;

j)          sa nu fi fost destituiti dintr-o functie publica sau sa nu le fi incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani;

k)         sa nu fi desfasurat activitati de politie politica, astfel cum sunt definite prin lege.

 

B) criterii specifice

a) sa nu aiba semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentatie, in tinuta de vara; verificarea acestui criteriu se realizeaza cu ocazia examinarii medicale;

b) sa fi obtinut la purtare, in perioada studiilor liceale, media de cel putin 9,00, cu exceptia candidatilor care au absolvit institutii de invatamant de nivel liceal in state membre ale Uniunii Europene in care nu se evalueaza prin nota/punctaj/calificativ purtarea elevului;

c) sa nu fi fost exmatriculati pentru abateri disciplinare dintr-o institutie de invatamant;

d) sa aiba varsta de pana la 27 de ani impliniti in anul participarii la concursul de admitere, pentru candidatii pe locurile destinate formarii initiale a personalului militar si pe locurile M.A.I. la institutiile de invatamant ale M.Ap.N.;

e) alte criterii specifice, dupa caz, impuse de organizatori, pentru candidatii recrutati pentru locurile rezervate M.A.I. la alte institutii de invatamant din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala.

 

Candidatii la Academia Nationala de Informatii „Mihai Viteazul” trebuie sa indeplineasca criteriile de recrutare si selectionare specifice S.R.I.:

– sa aiba cetatenia romana si domiciliul stabil in Romania;

– sa aiba varsta de pana la 23 ani, impliniti in cursul anului 2018;

– sa fie absolventi de liceu, cu diploma de bacalaureat/ adeverinta pentru promotia din anul admiterii;

– sa aiba media minima la examenul de bacalaureat de 7,00;

– sa cunoasca foarte bine limba romana si sa aiba capacitatea de a se exprima clar si corect in limba romana;

– sa nu fi repetat, in timpul liceului, unul sau mai multi ani de studiu, din motive imputabile;

– sa fie declarati apt medical si psihologic, conform reglementarilor M.A.I.;

– sa aiba o conduita civica si morala corespunzatoare;

– sa nu fi fost condamnati penal printr-o hotarare judecatoreasca ramasa definitiva pentru o infractiune savarsita cu intentie si sa nu fi executat o pedeapsa cu inchisoare ca urmare a savarsirii unei infractiuni din culpa; sa nu fie in curs de cercetare sau judecata;

– in situatia in care fac parte din partide, formatiuni sau organizatii politice, sa declare in scris ca dupa admitere renunta la calitatea de membru al acestora;

– candidatii care participa ca asociat unic sau direct la administrarea ori conducerea unei organizatii sau societati comerciale, sa declare sub semnatura ca odata cu admiterea vor renunta la aceste calitati;

– sunt dispusi ca, dupa finalizarea ciclului de formare profesionala in cadrul Academiei Nationale de Informatii „Mihai Viteazul”, sa desfasoare activitati, in calitate de ofiteri de informatii, in orice zona a teritoriului national, potrivit intereselor si nevoilor institutiei, in conformitate cu angajamentul incheiat;

– accepta, in situatia in care vor fi declarati”Admis”, interzicerea ori restrangerea exercitarii unor drepturi si libertati cetatenesti, prevazute de legislatia in vigoare;

– accepta efectuarea de verificari asupra activitatii si comportamentului lor, precum si verificarile de securitate prevazute in H.G. nr. 585/2002 pentru determinarea eventualelor elemente de incompatibilitate privind accesul la informatii secrete de stat;

– in situatia in care candidatii au mai urmat o forma de pregatire similara, cu suportarea cheltuielilor de la bugetul de stat, in conformitate cu art. 142 alin. (6)-(63) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, vor achita contravaloarea serviciilor de scolarizare la institutia de invatamant superior de stat care a asigurat scolarizarea. Cu ocazia inmatricularii, candidatii vor prezenta dovada ca au efectuat integral sau efectueaza in rate plata serviciilor de scolarizare.

De la conditiile de inscriere, nu se acorda derogari.

Nu se pot inscrie la concursul de admitere la Academia Nationala de Informatii „Mihai Viteazul”:

–           tinerii care fac parte din organizatii aflate in afara legii, precum si cei care nu dovedesc respect si devotament fata de valorile democratiei, fata de statul de drept si institutiile sale;

–           adeptii unor culte sau organizatii religioase ale caror precepte contravin normelor de pastrare a ordinii publice, incalca bunele moravuri sau nu sunt compatibili cu exercitarea profesiei de militar;

–           cei cunoscuti ca avand trasaturi negative de caracter, incompatibile cu profilul moral al unui ofiter;

–           tinerii care au consumat sau au desfasurat operatiuni cu plante, substante sau amestecuri de substante stupefiante, psihotrope sau susceptibile de a avea efecte psihoactive, aflate sub control national ori prevazute in conventiile internationale la care Romania este parte.

 

Inscrierea candidatilor

 

La Academia de Politie “Alexandru Ioan Cuza” pentru specializarile/programele de studii universitare de licenta “Drept” si “Ordine si siguranta publica”, candidatii pot participa la concursul de admitere la o singura specializare/program de studii universitare de licenta din cadrul unei singure facultati.

Candidatii la Institutul Medico-Militar indica in cererea de inscriere, alaturi de titulatura institutiei, si centrul universitar pentru care opteaza – Bucuresti (Universitatea de Medicina si Farmacie “Carol Davila” din Bucuresti) sau Targu Mures (Universitatea de Medicina si Farmacie Targu Mures).

Candidatii la Academia Nationala de Informatii „Mihai Viteazul” mentioneaza in cererea de inscriere si facultatea/specializarea pentru care opteaza.

 

Dosarul de recrutare al candidatilor pentru concursurile de admitere, se constituie din urmatoarele acte si documente:

a)         cererea de inscriere (se va completa conform modelului primit de la structura de resurse umane, in functie de institutia de invatamant pentru care se opteaza);

b)         curriculum vitae – Europass (CV) – conform anexei nr. 9;

c)         copia diplomei de bacalaureat si a foii matricole. Exceptie de la prezentarea actului de studii

la recrutare fac candidatii promotiei 2018, care depun adeverinta eliberata de institutia de invatamant la care au sustinut examenul de bacalaureat. In situatia in care, pana la data stabilita pentru completarea/transmiterea dosarelor de recrutare la unitatile de concurs, candidatii nu pot intra in posesia adeverintei eliberata de liceu, din care sa rezulte faptul ca au promovat examenul de bacalaureat, depun la dosarul de recrutare o adeverinta eliberata  de liceu din care sa reiasa faptul ca sunt inscrisi la sesiunea de bacalaureat 2018, precum si copia dupa foaia matricola. In adeverinta eliberata de liceu se mentioneaza notele obtinute la probele de examen, media generala de bacalaureat, mediile obtinute in anii de liceu, termenul de valabilitate si faptul ca nu a fost eliberata diploma. Aceasta din urma trebuie depusa cel mai tarziu la institutia de invatamant, sub rezerva neinscrierii pentru probele de selectie si verificare a cunostintelor.

d)         copii ale urmatoarelor documente:

–           act de identitate si certificat de nastere pentru candidat;

                    si, daca este cazul,

–           carnet de munca/certificat stagiu de cotizare si/sau alte acte doveditoare care sa ateste vechimea in munca;

–           livret militar;

–           certificat de casatorie;

–           certificat de nastere sotie/sot si fiecare copil;

–           hotarari judecatoresti privind starea civila (divort, scimbarea numelui);

Pentru toate acestea se vor aduce si actele originale, in vederea confruntarii. Copiile se realizeaza de personalul cu sarcini de recrutare, se certifica pentru conformitate si se semneaza de persoana desemnata si de candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului.

e)         autobiografia (se va scrie de mana, personal de catre candidat, cu cerneala/pasta albastra, lizibil, fara stersaturi sau prescurtari, conform modelului din anexa nr. 6);

f)          tabelul nominal cu rudele candidatului si sotul/sotia candidatului (conform modelului din anexa nr. 7);

g)         un plic cu o fotografie color marimea 9×12 cm. si 3 fotografii color tip buletin de identitate (marimea ¾ cm.);

h)         fisa medicala – tip de incadrare in Ministerul Afacerilor Interne – concluzionata de medicul-sef al Centrului Medical Judetean Braila al M.A.I., exemplar original sau copie certificata cu originalul de catre personalul centrului;

i)          declaratia de confirmare a cunoasterii si acceptarii conditiilor de recrutare – conform modelului din anexa nr. 5;

j)          un dosar plic;

k)         20 coli xerox, format A4;

l)          avizul psihologic (se introduce in dosar de catre personalul recrutor, dupa efectuarea evaluarii si comunicarea rezultatelor de catre structurile abilitate, numai pentru candidatii declarati "admis");

m)        extrasul de pe cazierul judiciar (se solicita de catre personalul cu sarcini de recrutare, pe baza consimtamantului candidatului); extrasul poate fi inlocuit de un certificat de cazier judiciar, in termen de valabilitate, depus de candidat.

n)         NUMAI pentru candidatii la institutiile de invatamant superior, care au absolvit in promotiile anterioare anului 2018!!: candidatii care au mai beneficiat de un program de studii universitare finantat de la bugetul de stat, integral sau partial – o declaratie tip (se va completa formularul model primit de la Serviciul Resurse Umane).

Avand in vedere prevederile art. 142 alin. (6) – (63) din Legea educatiei nationale nr.1/2011, candidatii declarati ”admis” la concursul de admitere la o institutie de invatamant superior din cadrul MAI, care au beneficiat de un program de studii universitare finantate de la bugetul de stat, integral sau partial si doresc sa beneficieze de dreptul de a urma un alt program de studii universitare in cadrul aceluiasi ciclu de studii universitare pentru a fi inmatriculati in anul I de studii la institutiile de invatamant superior, vor face dovada achitarii contravalorii studiilor, sau, dupa caz, vor depune o declaratie din care sa rezulte ca nu au mai beneficiat de subventie de la bugetul de stat pentru alt program de studii universitare de licenta. Absolventii de liceu ai promotiei 2018 nu au obligatia depunerii declaratiei din care sa rezulte ca nu au mai beneficiat de subventie de la bugetul de stat pentru un alt program de studii universitare de licenta.

 

Suplimentar documentelor mai sus mentionate:

–           Declaratie si adeverinta (in original) – Candidatii etnici/minoritari care se inscriu pe locurile alocate distinct etniei rome sau minoritatilor nationale declara pe propria raspundere apartenenta la etnia/minoritatea respectiva si depun o adeverinta din partea unei organizatii etnice constituita potrivit legii, care sa le ateste apartenenta la etnie/ minoritate, respectiv calitatea de etnic.

 

–           candidatii la Academia Navala ,,Mircea cel Batran” si Scoala Militara de Maistri Militari a Fortelor Navale ,,Amiral Ion Murgescu” Constanta care efectueaza examinarea medicala speciala la Centrul de Medicina Navala Constanta, prin grija Inspectoratului General al Politiei de Frontiera vor depune la dosarul de recrutare, suplimentar, pentru obtinerea avizului apt imbarcare, o copie a fisei medicale, conforma cu originalul.

 

–           Candidatii care au absolvit studii liceale in afara Romaniei, cu diploma de bacalaureat (sau echivalenta acesteia), in promotiile anterioare anului 2018, au obligatia de a prezenta pentru constituirea dosarului de candidat, suplimentar, urmatoarele acte:

a) atestatul de recunoastere a studiilor eliberat de catre directia de specialitate din cadrul M.E.N. in copie, certificata cu originalul de catre personalul recrutor; se accept si copie legalizata;

b) diploma de bacalaureat sau echivalenta cu aceasta, in traducere legalizata;

c) foaia matricola din perioada studiilor liceale, in traducere legalizata.

 

Datele limita pana la care candidatii vor depune dosarul de recrutare in volum complet sunt:

–           22.06.2018 – pentru Academia de Politie ,,Alexandru Ioan Cuza’’- Bucuresti (forma de invatamant cu frecventa);

–           22.06.2018 – pentru institutiile de invatamant ale M.Ap.N. si pentru S.R.I.;

–           20.07.2018 – pentru unitatile de invatamant postliceal ale M.A.I. – sesiunea august-septembrie 2018;

–           14.12.2018 – pentru unitatile de invatamant postliceal ale M.A.I. – sesiunea 2019.

           

Evaluarea psihologica

Evaluarea psihologica a tuturor candidatilor, indiferent de unitatea de invatamant pentru care au fost recrutati, se efectueaza la nivelul I.P.J. Braila, de catre specialistii din cadrul Centrului de Psihosociologie al M.A.I., potrivit unei planificari, care va fi adusa la cunostinta candidatilor in timp util.

Organizarea, desfasurarea si finalizarea activitatilor de evaluare psihologica a candidatilor se realizeaza in conformitate cu dispozitia directorului Centrului de Psihosociologie al MAI.

 

Examinarea medicala

 Examinarea medicala a candidatilor se realizeaza la nivelul Centrului Medical Judetean al M.A.I. Braila si consta in evaluarea detaliata a starii de sanatate, in conformitate cu baremele medicale si dispozitiile in vigoare. Aceasta se concretizeaza prin completarea fisei medicale-tip.

Fisa medicala se elibereaza personal candidatilor, in baza adresei structurii de resurse umane a inspectoratului, numai pentru candidatii declarati “apt” la evaluarea psihologica.

Fisa medicala se incheie, pentru candidatul care indeplineste cumulativ toate criteriile medicale, prin acordarea avizului “Apt pentru institutii de invatamant MAI”.

Fisa medicala cu mentiunea “Inapt medical” se pastreaza/arhiveaza la nivelul Centrului Medical Judetean, iar structura de resurse umane este informata cu privire la acest aspect. In aceste conditii, candidatul este informat si nu i se intocmeste dosar de recrutare.

Fisele medicale intocmite candidatilor in vederea participarii la admitere in unitatile de invatamant ale M.A.I. sunt valabile pentru admitere, iar fisele medicale intocmite candidatilor pentru incadrare, sunt valabile pentru incadrare, conform precizarilor Directiei Medicale nr. 811152/23.02.2018.

Evaluarea psihologica si examinarea medicala sunt gratuite, cu exceptia examinarilor suplimentare.

Optiuni multiple

Candidatii pot opta pentru una sau mai multe institutii de invatamant superior sau scoli postliceale, in masura in care graficele concursurilor de admitere permit participarea la probele de concurs, caz in care se constituie dosare distincte, corespondente numarului de optiuni.

Rezultatul evaluarii psihologice se depune la dosarul de recrutare pentru a doua optiune in copie certificata pentru ”conformitate cu originalul” de catre personalul care a realizat recrutarea.

Fisa medicala se depune la dosarul de recrutare in copie certificata pentru ”conformitate cu originalul” de catre medicul de unitate care a inchis fisa/persoana desemnata sa indeplineasca atributii pe linie de secretariat, la nivelul Centrului Medical Judetean, in conformitate cu precizarile emise la nivelul M.A.I – Directia Medicala.

 Incetarea activitatii de recrutare si selectie

Candidatilor care nu indeplinesc conditiile legale si criteriile specifice stabilite de actele normative in vigoare nu li se mai intocmesc dosare de recrutare.

Inceteaza activitatea de recrutare, selectie si de sustinere a probei de verificare a cunostintelor, respectiv sunt eliminati din concurs in oricare etapa a acestuia, candidatii aflati in urmatoarele situatii:

a)         nu indeplinesc in mod cumulativ conditiile si criteriile de recrutare;

b)         nu depun in termenul limita stabilit dosarul de recrutare in volum complet;

c)         incearca sau fraudeaza, prin orice mijloace, activitatea de recrutare.

            In cazul in care descoperirea situatiilor prevazute mai sus se face dupa incheierea admiterii, candidatul respectiv pierde locul obtinut prin concurs indiferent de anul de scolarizare in care se afla.

Candidatilor li se comunica in scris motivele respingerii la concurs, respectiv ale indepartarii/exmatricularii.

 

 

 

Comentarii

comentariu

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>