Published On: mar, nov. 28th, 2017

Criza de asistenti la Spitalul Judetean / Au fost scoase la concurs 19 posturi de asistenti generalisti

In Spitalul Judetean de Urgenta Braila este o problema serioasa cu personalul motiv pentru care au fost scoase la concurs 19 functii contractuale de executie, temporar vacante de asistenti medicali generalisti.

Cele 19 posturi scoase la concurs sunt:

asistent medical PL si asistent medical PR – Sectia Oncologie;

asistenti medicali PR (3 posturi) – Sectia Chirurgie Generala I;

asistenti medicali PR (2 posturi) – Sectia Chirurgie Generala II;

asistent medical PR – Sectia Ortopedie;

asistent medical PR – Compartiment Diabet;

asistent medical PR – Compartiment Dermatologie;

asistent medical PR SS – Sectia Reumatologie;

asistent medical PR – Bloc Operator;

asistent medical PR – Sala Tratamente;

asistent medical PL – Stationar Spitalizare Zi;

asistent medical PL – Compartiment Endoscopie Digestiva;

asistent medical PL si asistent medical PR – Sectia Obstetrica Ginecologie I;

asistent medical PR si asistent medical PR SS – U.P.U.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidatii trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:

a) are cetatenia româna, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinând Spatiului Economic European si domiciliul în România;

b) cunoaste limba româna, scris si vorbit;

c) are vârsta minima reglementata de prevederile legale;

d) are capacitate deplina de exercitiu;

e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;

f) îndeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnata definitiv pentru savârsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau în legatura cu serviciul, care împiedica înfaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savârsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei în care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare în vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale sunt:

asistenti medicali PL: diploma de scoala sanitara postliceala sau echivalenta; certificat de membru valabil, eliberat de O.A.M.G.M.A.M.R.; minimum 6 luni vechime ca asistent medical.

asistenti medicali PR: diploma de scoala sanitara postliceala sau echivalenta; certificat de membru valabil eliberat de O.A.M.G.M.A.M.R.; 5 ani vechime ca asistent medical si adeverinta de grad principal.

asistenti medicali PR SS: diploma de absolvire a învatamântului superior de specialitate; certificat de membru valabil eliberat de O.A.M.G.M.A.M.R.; 5 ani vechime ca asistent medical si adeverinta de grad principal.

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:

-05 decembrie 2017: data limita pentru depunerea dosarelor;

-18 decembrie 2017, ora 10.00: proba scrisa;

-21 decembrie 2017, ora 10.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:

cererea de înscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;

copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;

copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta îndeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica;

carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea în munca, în meserie si/sau în specialitatea studiilor, în copie;

cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;

adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;

curriculum vitae.

Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, în clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.

În cazul în care candidatul depune o declaratie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selectia dosarelor, acesta are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu pâna la data desfasurarii primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii si carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea vor fi prezentate si în original în vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Spitalului Judetean de Urgenta Braila, Soseaua Buzaului nr. 2, telefon: 0239/692.222, interior 2174.

Comentarii

comentariu

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>