Published On: vin, oct. 20th, 2017

Scoala Militara de Subofiteri Jandarmi scoate la concurs 700 de locuri pentru sesiunea de admitere ianuarie 2018

Inspectoratul de Jandarmi Judetean Braila recruteaza candidati in vederea participarii la concursurile de admitere organizate de institutiile militare de invatamant postliceal din subordinea Jandarmeriei Romane, pentru sesiunea de admitere ianuarie 2018, astfel:

a) Scoala Militara de Subofiteri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Dragasani – 350 locuri (din care 3 locuri pentru romi si 2 locuri pentru alte minoritati);

b) Scoala Militara de Subofiteri Jandarmi „Petru Rares” Falticeni – 350 locuri (din care 3 locuri pentru romi si 2 locuri pentru alte minoritati).

Locurile scoase la concursurile de admitere sunt comune, femei si barbati.

Recrutarea candidatilor pentru admiterea in institutiile de invatamant postliceal se realizeaza in raport de domiciliu/resedinta inscris/a in cartea de identitate.

CONDITII LEGALE SI CRITERII SPECIFICE DE RECRUTARE A CANDIDATILOR

Conditiile legale si criteriile specifice de recrutare a candidatilor sunt cele prevazute de Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si de actele normative interne privind activitatea de management resurse umane in unitatile MAI. 

 Candidatii etnici/minoritari care se inscriu pentru locurile alocate distinct acestora declara pe propria raspundere apartenenta la etnia/minoritatea respectiva si depun o adeverinta emisa de o organizatie etnica/minoritara, constituita potrivit legii.

Pentru a participa la concursurile de admitere la institutiile de invatamant  postliceal ale Ministerului Afacerilor Interne, candidatii trebuie sa indeplineasca, conform Ordinului MAI nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane in unitatile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, urmatoarele conditii si criterii specifice:

a) sa aiba cetatenia romana si domiciliul in Romania;

b)  sa cunoasca limba romana scris si vorbit;

c) sa aiba capacitate deplina de exercitiu;

d) sa fie apti din punct de vedere medical, fizic si psihologic, aptitudinea se constata de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne/ comisiile si subcomisiile de concurs, ca urmare a examinarii medicale, verificarii indeplinirii criteriilor antropometrice, existentei semnelor/tatuajelor neacoperite de vestimentatie, in tinuta de vara, verificarii aptitudinilor fizice si, respectiv, evaluarii psihologice, potrivit baremelor si/sau criteriilor aplicabile;

e) sa aiba varsta de minimum 18 ani impliniti sau sa ii implineasca in cursul anului in care participa la concursul de admitere;

f) sa fie absolventi de liceu, cu diploma de bacalaureat (dovada absolvirii se face cu diploma sau adeverinta din care sa rezulte faptul ca au sustinut si promovat examenul de bacalaureat);

g) sa aiba un comportament corespunzator cerintelor de conduita admise si practicate in societate;

h) sa nu aiba antecedente penale, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;

i) sa nu fie in curs de urmarire penala ori de judecata pentru savarsirea de infractiuni;

j) sa nu fi fost destituiti dintr-o functie publica sau sa nu le fi incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani;

k) sa nu fi desfasurat activitati de politie politica, astfel cum sunt definite prin lege;

l) sa aiba varsta de pana la 27 de ani impliniti, in anul participarii la concurs de admitere;

m) sa aiba inaltimea de minimum 1,70 m barbatii si 1,65 m femeile;

n) sa nu aiba semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentatie, in tinuta de vara;

o) sa fi obtinut la purtare, in perioada studiilor liceale, media de cel putin 9,00, cu exceptia candidatilor care au absolvit institutii de invatamant de nivel liceal in state membre ale Uniunii Europene in care nu se evalueaza prin nota/punctaj/calificativ purtarea elevului;

p) sa nu fi fost exmatriculati pentru abateri disciplinare, dintr-o institutie de invatamant;

Candidatilor care nu indeplinesc conditiile legale si criteriile specifice stabilite de actele normative in vigoare nu li se mai intocmesc dosare de recrutare. Acestora li se comunica, in scris, motivul/motivele respingerii cererii, respectiv al/ale indepartarii/exmatricularii.

Pentru candidatii care nu au promovat testarea psihologica sau au fost declarati „inapt medical” recrutarea inceteaza.

CONTINUTUL DOSARULUI DE CANDIDAT:

Dosarele de recrutare ale candidatilor se constituie in conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. b) din anexa 2, respectiv art. 59 alin. (1)  din anexa 3 la Ordinul M.A.I. nr. 177 din 16 noiembrie 2016 privind activitatea de management resurse umane in unitatile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, astfel:

1.        cererea de inscriere si CV;

2.        copii ale documentelor care atesta nivelul si specializarea studiilor, certificate pentru conformitate cu originalul de catre lucratorul de resurse umane care efectueaza recrutarea. Se accepta si copiile legalizate;

Pentru candidatii care au absolvit studii liceale in afara Romaniei cu diploma de bacalaureat (sau echivalentul acesteia):

– atestatul de recunoastere a studiilor, eliberat de catre directia de specialitate din cadrul M.E.N.C.S., in copie, certificat cu originalul de catre lucratorul de resurse umane care efectueaza recrutarea. Se accepta si copie legalizata;

– diploma de bacalaureat sau echivalenta cu aceasta, in traducere legalizata;

– foaia matricola a studiilor liceale, in traducere legalizata;

3.        copii ale actului de identitate, carnetului de munca / certificatului stagiu de cotizare si / sau altor documente doveditoare care sa ateste vechimea in munca si, daca este cazul, ale livretului militar certificate pentru conformitate cu originalul de catre lucratorul de resurse umane care efectueaza recrutarea. Se accepta si copiile legalizate;

4.        copii ale certificatului de nastere al candidatului, sotului / sotiei si fiecarui copil, ale certificatului de casatorie, precum si, dupa caz, ale hotararilor judecatoresti privind starea civila certificate pentru conformitate cu originalul de catre lucratorul de resurse umane care efectueaza recrutarea. Se accepta si copiile legalizate;

5.        autobiografia si tabelul nominal cu rudele candidatului si sotul/sotia candidatului;

6.        cazierul judiciar (extrasul de pe cazierul judiciar se solicita de catre compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimtamantului expres al candidatului. Extrasul poate fi inlocuit si de un certificat de cazier judiciar, in termen de valabilitate, depus de candidat);

7.        o fotografie 9×12 cm;

8.        trei fotografii color 3x4cm;

9.        fisa medicala-tip de incadrare in MAI;

10.      declaratia de confirmare a cunoasterii si acceptarii conditiilor de recrutare;11.        dosar plic.

 

Candidatii etnici / minoritari (romi, maghiari, alte minoritati nationale, etc.) care se inscriu pentru locurile alocate distinct acestora, declara pe propria raspundere apartenenta la etnia / minoritatea respectiva si depun suplimentar la dosarul de recrutare, in original, o adeverinta emisa de o organizatie etnica / minoritara, constituita potrivit legi.

NOTE:

– Copiile documentelor prevazute la punctele 2, 3, 4 se realizeaza de structura de resurse umane a unitații, se certifica pentru conformitate si se semneaza de persoana desemnata si de candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului dupa realizarea copiilor;

            – Documentele prevazute la punctele 2, 3, 4 pot fi depuse si in copie legalizata, situatie in care activitatile prevazute la alineatul anterior nu se mai realizeaza;

            – Cererile-tip de inscriere la sesiunea de admitere ianuarie 2018 se depun de candidati la unitatile de recrutare pana la data limita de 05.12.2017 ora 16.00;

– Completarea dosarelor de recrutare ale candidatilor se va realiza pana la data de 20.12. 2017 ora 16.00;

– Scolile postliceale ale MAI organizeaza concursurile de admitere in perioada  13 – 21.01.2018, conform graficelor/calendarelor mediatizate de catre unitatile de invatamant.

ORGANIZAREA SI DESFASURAREA ACTIVITATILOR DE SELECTIE A CANDIDATILOR IN VEDEREA PARTICIPARII LA CONCURSUL DE ADMITERE

In vederea participarii la concursul de admitere, candidatii sustin urmatoarele probe, potrivit prevederilor legale in vigoare:

a) examinarea medicala;

b) evaluarea psihologica;

Examinarea medicala a candidatilor se realizeaza la unitatile medicale teritoriale ale MAI si consta in evaluarea detaliata a starii de sanatate, conform baremelor medicale in vigoare. Aceasta se concretizeaza prin completarea fisei medicale.

Evaluarea psihologica a candidatilor se realizeaza de specialisti din cadrul Centrului de Psihosociologie al MAI, potrivit planificarii intocmite impreuna cu unitatile cu atributii de recrutare.

ATENTIE:

Candidatii recrutati se vor informa asupra perioadei de examinare psihologica (data si ora la care au fost planificati pentru sustinerea testarii psihologice, documentele si materialele necesare, locul de desfasurare) telefonic sau pe site-urile structurilor care au efectuat recrutarea.

  Candidatii care au dosarele de recrutare corect si complet intocmite prezinta la sediul institutiei de invatamant pentru care au optat, in vederea inscrierii la concursul de admitere, urmatoarele documente:

a) cartea de identitate sau pasaportul, in original;

b) diploma de bacalaureat in original sau adeverinta eliberata de liceu in care se mentioneaza notele obtinute la probele de examen, media generala de la bacalaureat, mediile obtinute in anii de liceu, termenul de valabilitate si faptul ca nu a fost eliberata diploma, precum si foaia matricola a studiilor liceale, in original sau in copii legalizate;

c) alte documente solicitate prin metodologii / regulamente de admitere;

NOTA:

            – Copiile se vor certifica pentru conformitate si se semneaza de persoana desemnata si de candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului dupa realizarea copiilor. Aceste documente pot fi depuse si in copie legalizata, situatie in care cele mentionate mai sus nu se mai realizeaza.  

Inscrierea candidatilor la institutiile de invatamant ale MAI si organizarea concursurilor de admitere

Probele eliminatorii: contravizita medicala si probele de aptitudini fizice

Contravizita medicala a candidatilor se realizeaza de catre o subcomisie medicala constituita din specialisti desemnati de Directia Medicala a MAI, care examineaza candidatii, verifica inscrisurile fisei medicale tip MAI si finalizeaza examenul medical prin emiterea unui aviz medical cu mentiunea apt sau inapt, dupa caz. Rezultatul verificarii indeplinirii criteriilor privind inaltimea minima si existenta semnelor particulare evidente sau a tatuajelor neacoperite de vestimentatie, in tinuta de vara, se comunica comisiei de concurs in vederea dispunerii masurilor necesare, potrivit competentelor.

Verificarea aptitudinilor fizice a candidatilor se realizeaza conform probelor si baremelor stabilite pentru sesiunea de admitere.

Pentru participarea la probele de verificare a aptitudinilor fizice, candidatii se vor prezenta cu echipamentul sportiv necesar, conform planificarii.

La probele eliminatorii de concurs – contravizita medicala si verificarea aptitudinilor fizice –  nu se admit contestatii, rezultatele consemnate de subcomisiile de specialitate fiind definitive.

Selectia candidatilor prin probele de verificare a cunostintelor

Probele de verificare a cunostintelor sunt cele stabilite, dupa caz, in regulamentele/metodologiile de admitere sau de catre comisiile de admitere ale inspectoratului general.

Proba de verificare a cunostintelor consta intr-un test scris, sustinut la aceeasi data, 20 ianuarie 2018, comun la ambele scoli.

Situatii care determina incetarea activitatii de recrutare si selectie

Activitatile de recrutare si selectie inceteaza pentru candidatii aflati in urmatoarele situatii:

a) nu depun in termenul-limita stabilit dosarul de recrutare in volum complet;

b) incearca sau fraudeaza, prin orice mijloace, activitatea de recrutare si selectie;

c) nu indeplinesc in mod cumulativ conditiile si criteriile de admitere.

In cazul in care identificarea situatiilor mentionate se face dupa incheierea admiterii, candidatul respectiv pierde locul obtinut prin concurs indiferent de anul de scolarizare in care se afla.

Precizari suplimentare:

1.        Recrutarea si selectia candidatilor beneficiari ai O.M.A.I. nr. 35/2014 privind masurile de sprijin acordate politistilor incadrati intr-un grad de invaliditate si familiilor acestora, precum  si familiilor politistilor decedati, respectiv O.M.A.I. nr. 108/2014 privind masurile de sprijin acordate personalului militar incadrat intr-un grad de invaliditate sau clasat apt limitat pentru serviciul militar si familiilor acestora, precum si familiilor personalului militar decedat, se realizeaza potrivit prevederilor legale in vigoare.

2.        Etapele de inscriere si desfasurare a probelor selectie si/sau de verificare a cunostintelor pentru admiterea la institutii de invatamant pe locurile MAI se afiseaza pe site-ul oficial al fiecarei institutii de invatamant.

3.        Examinarea medicala si evaluarea psihologica sunt gratuite, conform reglementarilor legale in vigoare, cu exceptia examinarilor suplimentare.

4.        Candidatii declarati „admis” au obligatia sa depuna, in vederea inmatricularii, la inceperea anului scolar/universitar, diploma de bacalaureat, in original, la institutia de invatamant. Neprezentarea, in termenul stabilit, a diplomei, in original, din vina exclusiva a candidatului, conduce la neinmatriculare.

5.        Tematica si bibliografia pentru concursul de admitere se posteaza pe site-ul fiecarei institutii de invatamant. Pentru mai multe detalii se pot accesa site-urile celor doua scoli de subofiteri ale Jandarmeriei Romane:

          Scoala Militara de Subofiteri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Dragasani – www.scoaladragasani.ro;

          Scoala Militara de Subofiteri Jandarmi „Petru Rares” Falticeni – www.jandarmeriafalticeni.ro.

6.        Cei interesati se pot adresa la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Braila – Compartimentul Management Resurse Umane si Organizare Structurala, municipiul Braila, strada Industriei nr. 1, judetul Braila telefon 0239/619380, interior 24535 si 24407 intre orele 08.00-16.00 și pe site-ul  www.jandarmeria-braila.ro.

7.        Modele ale cererii-tip de inscriere  la concursul de admitere si ale declaratiei de confirmare a cunoasterii si acceptarii conditiilor de recrutare vor fi puse la dispozitie de catre biroul Resurse Umane.

 

 

Comentarii

comentariu

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>