Published On: vin, Ian 17th, 2014

Ti-ai propus sa devii mamica in 2014? Vezi aici tot ce trebuie sa stii despre concedii si indemnizatii!

 crestere copilIn anul 2014 indemnizatia pentru cresterea copilului se mentine la cuantumul de 85% din media veniturilor nete inregistrate in ultimele 12 luni anterioare nasterii, precum si acordarea indemnizatiei indiferent de numarul de copii, nu doar pentru primele 3 nasteri, asa cum prevedea legea anterioara.

 

Conditiile pentru acordarea concediului de crestere a copilului

 

Pentru a putea beneficia de concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului, parintii, tutorii ori persoanele care il in plasament trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: sa aiba domiciliul sau resedinta pe teritoriul Romaniei; sa locuiasca impreuna cu copilul si sa se ocupe de cresterea si ingrijirea acestuia; ori luarii in plasament a copilului. Aceste venituri pot proveni din salarii, activitati independente, activitati agricole, dar si ajutorul de somaj sau indemnizatia de crestere a copilului. De indemnizatie pentru cresterea copilului beneficiaza si cei care se afla in concediu fara plata pentru a participa la cursuri de formare profesinala sau cursuri la zi.

 

Care sunt concediile de care beneficiezi

 

Toti parintii copiilor nascuti dupa data de 01.01.2011 intra sub incidenta legii 111/2010, lege ce prevede doua tipuri de concediu.

Concediu pana la implinirea varstei de 1 an a copilului, respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap si o indemnizatie lunara de 85% din media veniturilor nete realizate in ultimul an, indemnizatie care nu poate fi mai mica de 600 lei si nici mai mare de 3400 lei.

Parintii care revin la serviciu inainte de expirarea concediului (chiar si cu o zi inainte de implinirea varstei de 1 an a copilului, dar nu in aceeasi zi ori dupa aceasta data) au dreptul la un stimulent de insertie in valoare de 500 lei lunar pana cand copilul implineste varsta de 2 ani, respectiv de 3 ani, in cazul copilului cu handicap.

In cazul in care parintele decide sa nu se intoarca la serviciu dupa aceasta perioada, el are dreptul la concediu fara plata pana cand copilul implineste varsta de 2 ani. Cererea pentru acordarea acestui tip de concediu se depune la angajator, care o va inregistra in baza certificatului de nastere al copilului, ori a livretului de familie.

Concediu pana la implinirea varstei de 2 ani a copilului, respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap si o indemnizatie de 85% , dar care nu poate fi mai mica de 600 lei si nici mai mare de 1200 lei.

Si in acest caz, daca parintele incepe sa realizeze venituri impozabile inainte sa implineasca copilul varsta de 1 an, el va putea primi stimulent. Daca realizarea veniturilor are loc dupa ce copilul a depasit aceasta varsta, ori dupa ce a implinit varsta de 2 ani, parintele nu mai poate solicita stimulent lunar.

Concediul pentru cresterea copilului cu handicap se acorda parintilor pana cand copilul implineste varsta de 3 ani, iar indemnizatia aferenta este de 85% din media veniturilor nete pe ultimul an si va fi obligatoriu cuprinsa intre 600 si 3400 lei. In acest caz, stimulentul se poate acorda oricand pe perioada concediului.

In calculul celor 12 luni se includ si fractiunile de luna in care s-au realizat venituri supuse impozitului, precum si cele in care solicitantii s-au aflat in situatiile mentionate la literele a-v.

Prin fractiune de luna se intelege efectuarea a cel putin jumatate din zilele lucratoare din acea luna in care persoana indreptatita a realizat venituri supuse impozitului.

Prin exceptie, se accepta ca de cel mult 3 ori fractiunea de luna sa fie constituita dintr-un numar mai mic de zile lucratoare decat cel prevazut la alinineatul anterior.

In situatia in care nasterea copilului se produce inainte de termen, perioada de 12 luni se diminueaza cu perioada cuprinsa intre data nasterii copilului si data prezumata a nasterii, certificata de medicul de specialitate.

Optiunea beneficiarului pentru concediu de 1 an, respectiv 2 ani se exprima in scris, pe baza de cerere, si nu poate fi schimbata pe parcursul acordarii drepturilor.

 

Stimulentul de insertie se acorda dupa cum urmeaza:pentru persoanele care beneficiaza de concediul pentru cresterea copilului de pana la 1 an , daca acestea obtin venituri supuse impozitului inainte de implinirea de catre copil a varstei de un an, pentru perioada ramasa pana la implinirea de catre copil a varstei de 2 ani; pentru persoanele care beneficiaza de concediul pentru cresterea copilului de pana la 2 ani, daca acestea obtin venituri supuse impozitului, dupa implinirea de catre copil a varstei de un an, pentru perioada ramasa pana la implinirea de catre acesta a varstei de 2 ani; pentru persoanele care beneficiaza de concediul pentru cresterea copilului cu handicap in varsta de pana la 3 ani, oricand, pe toata perioada.

In cazul persoanelor care beneficiaza de indemnizatia lunara si solicita dreptul la stimulent de insertie, plata acestei indemnizatii se suspenda.

De indemnizatia lunara si stimulentul de insertie prevazute de prezenta ordonanta de urgenta beneficiaza oricare dintre parintii firesti ai copilului, in raport cu optiunea exprimata , daca indeplineste conditiile de acordare. Beneficiaza de aceleasi drepturi si una dintre persoanele care a adoptat copilul, careia i s-a incredintat copilul in vederea adoptiei sau care are copilul in plasament ori in plasament in regim de urgenta, cu exceptia asistentului maternal profesionist care poate beneficia de aceste drepturi numai pentru copiii sai, precum si persoana care a fost numita tutore.

In cazul in care intervine decesul parintelui care indeplinea conditiile pentru a beneficia de concediul si de indemnizatia lunara, respectiv de stimulentul de insertie, parintele supravietuitor are dreptul sa beneficieze, la cerere, de drepturile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.

Concediul si indemnizatia lunara, precum si stimulentul de insertie se cuvin pentru fiecare dintre nasteri durata de acordare a concediului se prelungeste corespunzator in cazul suprapunerii a doua sau mai multor situatii de natura a genera acest drept. Pe perioada suprapunerii cuantumul indemnizatiei lunare se majoreaza cu suma de 1,2 ISR (600 lei) pentru fiecare dintre copii, incepand cu cel de-al doilea.

Dreptul la concediul pentru cresterea copilului se acorda pe baza netransferabila persoanelor ai caror copii se nasc incepand cu data de 1 martie 2012, incepand cu aceasta data, in situatia in care ambele persoane din familia respectiva indeplinesc conditiile de acordare a acestuia, dupa cum urmeaza: cel putin o luna din perioada totala a concediului de crestere a copilului este alocata uneia dintre persoanele care nu a solicitat acest drept; in situatia in care cealalta persoana nu solicita dreptul la concediul care ii revine, celalalt parinte nu poate beneficia de dreptul la concediu in locul acesteia.

Drepturile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se acorda in situatia in care solicitantul indeplineste cumulativ urmatoarele conditii: este cetatean roman, cetatean strain sau apatrid; are, conform legii, domiciliul sau resedinta pe teritoriul Romaniei; c) locuieste in Romania impreuna cu copilul/copiii pentru care solicita drepturile si se ocupa de cresterea si ingrijirea acestuia/acestora.

Incepand cu anul 2012, pentru mentinerea drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, beneficiarii care au drepturi stabilite de cel putin 6 luni au obligatia sa isi achite impozitele si taxele locale fata de bugetul local pentru bunurile pe care le detin in proprietate, conform prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru familiile legal constituite, obligatia legala fata de bugetul local se aplica asupra bunurilor familiei, indiferent de sotul care detine in proprietate respectivele bunuri.

 

Acte necesare pentru primirea indemnizatiei

Cererea pentru acordarea indemnizatiei trebuie depusa fie incepand cu ziua imediat urmatoare incetarii concediului de maternitate (cele 126 de zile), fie incepand cu data nasterii copilului, ori, dupa caz, a adoptiei sau luarii in plasament. Cererile trebuie inaintate primariei unde solicitantul isi are domiciliul ori resedinta in maximum 60 de zile. In caz contrar, perioadele anterioare nu se vor mai lua in calcul.

Prima plata a indemnizatiilor se va face in aproximativ 2-3 luni de la depunerea documentatiei. Dosarul trebuie sa contina: cerere tip; copie de pe cartile de identitate ale parintilor; certificatul de nastere al copilului; certificatul de casatorie (daca e cazul); livretul de familie; adeverinta din care sa rezulte ca persoana a realizat venituri pe ultimul an anterior nasterii, ori alte acte care dovedesc ca persoana s-a aflat in vreuna din situatiile care ii confera dreptul la indemnizatie (ex. somaj, CCC etc); dosar cu sina; cerere de concediu aprobata de angajator; orice alte documente care sa ateste indeplinirea conditiilor de eligibilitate; extras de cont bancar (pentru cei care doresc plata indemnizatiei direct in cont).

De asemenea, daca angajatorul are sediul in alt judet decat cel in care va desfasurati activitatea, este necesara o adeverinta eliberata de Casa Judeteana de Pensii din judetul respectiv, care sa ateste ca angajatorul si-a platit impozitele catre stat. Cererea pentru eliberarea adeverintei se depune si se ridica personal.

La stabilirea bazei de calcul al indemnizatiei pentru cresterea copilului se iau in considerare toate veniturile supuse impozitului realizate de persoana indreptatita, precum si veniturile aferente perioadelor assimilate, baza de calcul al indemnizatiei pentru cresterea copilului se determina ca suma totala a veniturilor realizate in ultimele 12 luni anterioare nasterii copilului impartita la 12.

In cazul veniturilor din activitati independente sau agricole, la stabilirea cuantumului indemnizatiei pentru cresterea copilului se iau in calcul veniturile inscrise in actele doveditoare impartite la numarul de luni in care s-au realizat acestea.

Cererile pentru acordarea drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, reprezentand indemnizatie sau stimulent de insertie, si documentele din care rezulta indeplinirea conditiilor legale de acordare a acestora se depun la primaria comunei, orasului, municipiului, pe raza careia solicitantul isi are domiciliul sau resedinta.

Cererile se solutioneaza in termen de 15 zile lucratoare de la data inregistrarii la agentia teritoriala, prin decizie de admitere sau, dupa caz, de respingere, emisa de directorul executive, iar decizia se comunica solicitantului in termen de 5 zile lucratoare de la data emiterii. Contestatiile formulate impotriva deciziei se solutioneaza potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Pentru fractiunile de luna, cuantumul drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se stabileste proportional, in functie de numarul zilelor calendaristice din luna respectiva pentru care acestea se cuvin si se acorda.

 

Dreptul la indemnizatii inceteaza cu ziua urmatoare celei in care: copilul a implinit varsta de un an sau, dupa caz, 2 ani, respectiv de 3 ani, in cazul copilului cu handicap; a avut loc decesul copilului.

Dreptul la indemnizatii se suspenda incepand cu ziua urmatoare celei in care: beneficiarul este decazut din drepturile parintesti; beneficiarul este indepartat, conform legii, de la exercitarea tutelei; beneficiarul nu mai indeplineste conditiile prevazute de lege in vederea incredintarii copilului spre adoptie; beneficiarul nu mai indeplineste conditiile prevazute de lege in vederea mentinerii masurii de plasament; beneficiarul executa o pedeapsa privativa de libertate sau se afla in arest preventiv pe o perioada mai mare de 30 de zile; copilul este abandonat ori este internat intr-o institutie de ocrotire publica sau privata; beneficiarul a decedat; beneficiarul realizeaza venituri supuse impozitului si copilul nu a implinit varsta de un an, 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap; se constata ca timp de 3 luni consecutive se inregistreaza mandate postale returnate.

Dreptul la stimulentul de insertie inceteaza cu ziua urmatoare celei in care: copilul a implinit varsta de 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap; beneficiarul nu mai realizeaza venituri supuse impozitului si nici nu se afla in concediul pentru cresterea copilului; a avut loc decesul copilului.

Dreptul la stimulentul de insertie se suspenda incepand cu ziua urmatoare celei in care beneficiarul nu mai realizeaza venituri supuse impozitului si solicita concediul pentru cresterea copilului.

Beneficiarul drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta este obligat sa comunice in scris primariei orice modificare intervenita in situatia sa, de natura sa determine incetarea sau suspendarea platii drepturilor, in termen de 15 zile lucratoare de la aparitia acesteia.Comunicarea se transmite de catre primarie agentiei teritoriale in termen de 5 zile lucratoare de la data inregistrarii.

Drepturile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se achita lunar beneficiarului, reprezentantului legal ori mandatarului acestora, imputernicit prin procura, pe baza de mandat postal sau, dupa caz, in cont curent personal ori cont de card.

Sumele incasate necuvenit se recupereaza de la beneficiarii acestora, pe baza deciziei emise de directorul executiv al agentiei teritoriale, cu respectarea termenului general de prescriptie. Decizia constituie titlu executoriu si poate fi contestata conform prevederilor Legii nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Este interzis angajatorului sa concedieze parintii aflati in concediu de crestere a copilului din urmatoarele motive: Codul Muncii interzice concedierea salariatei/salariatului care se afla, dupa caz, in concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la un an sau de pana la 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap; Contractul de munca este suspendat de drept in perioada concediului de maternitate sau de crestere si ingrijire a copilului; OUG 111/2010 interzice concedierea pe o perioada de 6 luni de la revenirea la serviciu din concediul crestere a copilului.

Declararea unor informatii eronate cu privire la indeplinirea conditiilor de eligibilitate sau declararea unor venituri mai mari decat cele reale, in scopul de a obtine foloase materiale necuvenite, constituie infractiune si se pedepseste potrivit dispozitiilor Codului penal.

Prevederile prezentei ordonante de urgenta sunt aplicabile si tuturor categoriilor de personal care isi desfasoara activitatea in ministerele si institutiile din sectorul de aparare, ordine publica si siguranta nationala. In situatia acestor persoane, fondurile necesare platii drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta si cheltuielile administrative se asigura din bugetul de stat, prin bugetele ministerelor si institutiilor din sectorul de aparare, ordine publica si siguranta nationala. Modalitatile de depunere si de solutionare a cererilor de acordare a drepturilor, se stabilesc prin norme interne, aprobate de conducatorii autoritatilor si institutiilor publice.

 

Precizari importante

 

Prevederea legislativa care face obiectul sarcinilor multiple a ramas neschimbata ceea ce inseamna ca, cuantumul indemnizatiei se va majora cu 600 lei pentru fiecare copil nascut dintr-o sarcina gemelara, de tripleti sau multipleti, incepand cu al doilea copil provenit dintr-o astfel de sarcina.

OUG 124/2011 ce conditioneaza acordarea alocatiilor de stat si a indemnizatiilor pentru cresterea copiilor de plata obligatiilor legale fata de bugetul local ramane in continuare valabila. Astfel, pentru a putea primi acesti bani, solicitantii trebuie mai intai sa-si fi achitat impozitele aferente anului anterior, in caz contrar, aceste drepturi vor fi suspendate pe o perioada de 5 luni.

Singura modificare intervenita o reprezinta perioada de gratie de 60 zile, timp in care solicitantii drepturilor de mai sus isi pot plati datoriile catre bugetul local.

Perioada concediului pentru cresterea copilului constituie vechime in munca si in serviciu, dar si in specialitate.

Comentarii

comentariu

About the Author