Published On: joi, Iul 18th, 2013

Care este procedura incetarii obligatiei de plata a contributiei de asigurari sociale, formular 601

Share This
Tags

declaratie-21 copyConform Directiei Generale a Finantelor Publice din judetul Braila, principalele aspecte procedurale, privind incetarea obligatiei de plata a contributiei de asigurari sociale sunt persoanele care au calitatea de contribuabili la sistemul public de pensii, cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internationale la care România este parte, dupa caz: intreprinzatorii titulari ai unei intreprinderi individuale, membrii intreprinderii familial, persoanele cu statut de persoana fizica autorizata sa desfasoare activitati economice , persoanele care realizeaza venituri din profesii libere, persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala, la care impozitul pe venit se determina pe baza datelor din evidenta contabila in partida simpla.

Cei care nu datoreaza contributia de asigurari sociale pentru veniturile obtinute ca urmare a incadrarii in una sau mai multe dintre situatiile prevazute mai sus sunt persoanele care sunt asigurate in sistemul public de pensii, conform art.6 alin.(1) pct.I lit.a) – c), pct.II, III si V din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele asigurate in sisteme proprii de asigurari sociale neintegrate in sistemul public de pensii, precum si cele care au calitatea de pensionari

Modalitati de completare si depunere

In cazul in care contribuabilii nu se mai incadreaza in niciuna dintre situatiile prevazute mai sus, sau se afla in situatiile prevazute la art.6 alin.(1) pct.I lit.a) – c), pct.II, III si V din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt asigurati in sisteme proprii de asigurari sociale neintegrate in sistemul public de pensii sau au calitatea de pensionari, vor depune la organul fiscal competent o cerere de incetare a obligatiei de plata a contributiei de asigurari sociale, in vederea scoaterii din evidenta fiscala, formular 601 «  Cerere de incetare a obligatiei de plata a contributiei de asigurari sociale”.

Locatia unde se depune formularul este la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla adresa unde contribuabilul isi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieste efectiv, in cazul in care aceasta este diferita de domiciliu.

Cererea se completeaza in doua exemplare. Originalul se depune la organul fiscal competent, iar copia se pastreaza de catre contribuabil sau de catre imputernicitul acestuia. Cererea se depune pe suport hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, impreuna cu documentele justificative care atesta dreptul contribuabilului de a solicita incetarea obligatiei de plata a contributiei de asigurari sociale. Data depunerii declaratiei este data inregistrarii acesteia la organul fiscal sau data depunerii la posta, dupa caz.

Contribuabilul au obligatia de a bifa in formularul 601, capitolul II “Date privind incetarea incadrarii in categoriile de contribuabili la sistemul public de pensii”, situatia de incetare a obligatiei de plata a contributiei de asigurari sociale in care se incadreaza si sa anexeze documentele justificative care atesta situatia declarata.

Ca si documentatie justificativa care sa ateste incetarea obligatiei de plata a contributiei de asigurari sociale sunt, dupa caz, urmatoarele : copie dupa certificatul de radiere eliberat de Oficiul Registrului Comertului, valabil in cazul intreprinzatorului titular al unei intreprinderi individuale sau al persoanei fizice autorizate sa desfasoare activitati economice, copie dupa certificatul de radiere sau copie dupa certificatul constatator, dupa caz, eliberat de Oficiul Registrului Comertului, in cazul persoanei fizice, membru al unei intreprinderi familial, copie de pe formularul 070 “Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere”, inregistrat la organul fiscal competent, prin care s-a solicitat incetarea activitatii, conform legii, in cazul unei persoane care exercita profesii libere sau activitati reglementate prin legi special, copie de pe documentele din care rezulta incetarea activitatii, cum ar fi declaratia de venit estimat, inregistrata la organul fiscal competent, conform legii, in cazul unei persoane care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala la care impozitul pe venit se determina pe baza datelor din evidenta contabila in partida simpla, copie dupa contractul individual de munca sau adeverinta eliberata de angajator, dupa caz – in cazul unei persoane care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca, inclusiv soldat/gradat voluntar, copie dupa ordinul de numire in functie – in cazul in care persoana este functionar public, adeverinta eliberata de angajator – in cazul in care persoana este cadru militar in activitate, soldat/gradat voluntar, politist sau functionar public cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale, copie de pe actul de numire in functie, in cazul unei persoane care isi desfasoara activitatea in functii elective sau care estenumita in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului, ale carei drepturi si obligatii sunt asimilate, in conditiile legii, cu cele ale persoanelor prevazute la lit.e) – g), copie de pe documentul care atesta calitatea de membru cooperator dintr-o organizatie a cooperatiei mestesugaresti, ale carui drepturi si obligatii sunt asimilate, in conditiile legii, cu cele ale persoanelor prevazute la lit.e) – g), adeverinta eliberata de institutiile care administreaza bugetul asigurarilor pentru somaj – in cazul unei persoane care beneficiaza de drepturi banesti lunare, ce se asigura din  bugetul asigurarilor pentru somaj, in conditiile legii (somer), adeverinta eliberata de institutiile platitoare – in cazul in care persoana este cadru militar trecut in rezerva, politist sau functionar public cu statut special in sistemul administratiei penitenciare ale carui raporturi de serviciu au incetat, din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale, care beneficiaza de ajutoare lunare ce se asigura din bugetul de stat, in conditiile legii, adeverinta eliberata de institutia in a carei evidenta contribuabilul figureaza ca are calitatea de asigurat sau orice alt document care atesta calitatea de persoana asigurata in sisteme proprii de asigurari sociale neintegrate in sistemul public de pensii, copie de pe decizia de pensionare – in cazul unei persoane care are calitatea de pensionar.

Documentele se prezinta, in copie si original. Copia se certifica de organul fiscal “conform cu originalul”, iar originalul se restituie contribuabilului. In situatia depunerii cererii prin posta, documentele se vor anexa in copie legalizata.

Cererea impreuna cu documentele anexate se analizeaza de organul fiscal competent.

Cererea poate fi respinsa de organul fiscal competent in situatia in care, din documentele prezentate se constata ca, respectivul contribuabil nu indeplineste conditiile legale pentru a fi scos din evidenta ca platitor de contributii de asigurari sociale.

In situatia in care se constata ca documentatia depusa este incompleta, prin notificare se instiinteaza contribuabilul cu privire la necesitatea completarii documentelor, conform legii. Notificarea se comunica contribuabilului in conformitate cu prevederile art.44 din Codul de Procedura Fiscala. In cazul in care, in termen de 15 zile de la data comunicarii notificarii, contribuabilul nu se prezinta la organul fiscal competent in vederea clarificarii situatiei, cererea se respinge.

Atentie! Contributia de asigurari sociale se datoreaza inclusiv pentru luna in cursul careia contribuabilul a indeplinit conditiile de scoatere din evidenta ca platitor de contributii de asigurari sociale

Pentru cererile care vor fi admise se va emite o noua decizie de impunere privind obligatii de plata cu titlu de contributii de asigurari sociale, formular 610, in care se stabileste contributia la nivel „0” pentru lunile urmatoare din anul fiscal in curs.

Decizia de impunere se emite in doua exemplare, se avizeaza de conducatorul compartimentului de specialitate, se aproba de conducatorul organului fiscal si se comunica contribuabilului in conformitate cu prevederile art. 44 din Codul de Procedura Fiscala.

Comentarii

comentariu

About the Author

-