Published On: vin, Iun 7th, 2013

Acordarea ajutoarelor de minimis pentru investitiile realizate de IMM-uri

bani-lei-bancnote* Directia Generala a Finantelor Publice Braila informeaza contribuabilii ca, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.305/28.05.2013, a fost publicata H.G. nr.274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investitiile realizate de intreprinderile mici si mijlocii *

Prin aceasta hotarare, se instituie o schema de ajutor de stat care are ca obiectiv acordarea de ajutoare de minimis pentru investitiile realizate de intreprinderile mici si mijlocii (IMM).

Ajutorul de minimis se acorda IMM-urilor prin alocari de la bugetul de stat, din bugetul Ministerului Finantelor Publice, Actiuni generale, sub forma de sume nerambursabile, in procent de 100% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile aprobate spre finantare, in limita echivalentului in lei al valorii maxime de 200.000 euro, respectiv 100.000 euro in cazul intreprinderilor care desfasoara activitate in domeniul transportului rutier, pe o perioada de 3 ani fiscali consecutivi.

* Criterii de eligibilitate a solicitantului *

Pot beneficia de ajutor de minimis intreprinderile care indeplinesc cumulativ, urmatoarele conditii: sunt inregistrate potrivit Legii societatilor comerciale nr.31/1990 sau ale Legii nr.1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, sunt incadrate in categoria IMM-urilor, conform prevederilor Legii nr.346/2004 privind stimularea infiintarii intreprinderilor mici si mijlocii, au sediul si isi desfasoara activitatea in Romania, desfasoara activitate economica, nu au primit ajutoare de minimis pe o perioada de 3 ani fiscali consecutivi, anul fiscal in curs si 2 ani anteriori, sau, daca au primit ajutoare de minimis in aceasta perioada, acestea cumulate nu depasesc plafonul echivalent in lei a 200.000 euro, respectiv a 100.000 euro in cazul intreprinderilor care desfasoara activitate in domeniul transportului rutier, indiferent de sursa de finantare, prezinta un plan de investitii pentru care se solicita finantarea, cu evidentierea cheltuielilor eligibile. Toate cheltuielile eligibile aferente investitiei vor fi considerate fara TVA, prezinta un studiu tehnico-economic din care rezulta viabilitatea proiectului de investitii si eficienta economica a intreprinderii solicitante in urmatorii 3 ani de la finalizarea investitiei, prezinta un angajament ferm privind mentinerea locurilor de munca existente la data inregistrarii cererii de acord pentru finantare, precum si crearea pana la finalizarea investitiei si mentinerea, pe o perioada de minimum 3 ani de la finalizarea investitiei, a 5 locuri de munca, din care cel putin 2 locuri de munca pentru persoane care nu au avut contract individual de munca in ultimele 3 luni, in cazul unui ajutor de minimis de pana la 100.000 euro inclusiv 7 locuri de munca, din care cel putin 3 locuri de munca pentru persoane care nu au avut contract individual de munca in ultimele 3 luni, in cazul unui ajutor de , minimis de la 100.000 euro pana la 200.000 euro inclusiv, nu inregistreaza debite restante la bugetele componente ale bugetului general consolidat, nu se afla in procedura de executare silita, insolventa, faliment, reorganizare judiciara, dizolvare, inchidere operationala, lichidare, nu intra in categoria “intreprinderilor in dificultate”

nu au fost emise impotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, in cazul in care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate.

Prevederile acestei hotarari nu se aplica ajutoarelor acordate intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in sectoarele pescuitului si acvaculturii, acordate intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in productia primara de produse agricole, acordate intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in transformarea si comercializarea produselor agricole, destinate activitatilor legate de exportul catre tari terte sau catre state membre UE, subordonate folosirii marfurilor autohtone in locul celor importate, acordate intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in sectorul carbunelui, pentru achizitia de vehicule de transport rutier de marfuri, acordate intreprinderilor care efectueaza transport rutier de marfuri in numele tertilor, acordate intreprinderilor aflate in dificultate.

Toata corespondenta dintre intreprinderile solicitante si Ministerul Finantelor Publice poarta mentiunea pe plic „Unitatea de implementare a schemei de ajutor de minimis” si se depune la registratura generala a Ministerului Finantelor Publice, strada Apolodor nr.17, sector 5, Bucuresti.

Intreprinderile care pot beneficia de ajutoarele de minimis vor depune la Ministerul Finantelor Publice o declaratie scrisa referitoare la toate ajutoarele de minimis primite pe parcursul precedentilor 2 ani fiscali si al anului in curs.

Ministerul Finantelor Publice, in calitate de furnizor, informeaza in scris intreprinderile beneficiare cu privire la cuantumul ajutorului aprobat, ajutor ce va fi acordat dupa verificarea respectarii conditiilor mentionate mai sus.

Ministerul Finantelor Publice, prin Unitatea de implementare, are obligatia de a face publica, pe site-ul sau data la care se pot inregistra cereri de acord pentru finantare si bugetul anual alocat pentru aceasta schema.

Acordarea ajutorului de minimis se aplica de la data deschiderii sesiunii pana la 30 iunie 2014, iar plata ajutorului se efectueaza pana la data de 31 decembrie 2016, in limita bugetului alocat pentru aceasta.

Bugetul maxim al schemei de ajutor de minimis este de 400 milioane de lei, respectiv echivalentul a 100 milioane euro, cu posibilitatea suplimentarii. Numarul estimat de IMM-uri beneficiare de ajutor este 1.000.

Cheltuieli eligibile. Sunt considerate cheltuieli eligibile cheltuielile legate de investitiile in active corporale referitoare la: realizarea de constructii noi industriale, pentru invatamant, cultura si arta, ocrotirea sanatatii, asistenta sociala, cultura fizica si agrement, destinate desfasurarii activitatii pentru care s-a solicitat finantarea, achizitia de constructii noi industriale, pentru invatamant, cultura si arta, ocrotirea sanatatii, asistenta sociala, cultura fizica si agrement, destinate desfasurarii activitatii pentru care s-a solicitat finantarea, echipamente tehnologice, masini, utilaje si instalatii de lucru, aparate si instalatii de masurare, control si reglare, mijloace de transport neinmatriculabile, pentru sustinerea activitatii intreprinderii, echipamente IT.

* Solicitarea acordului de finantare *

Pentru a beneficia de ajutor de minimis intreprinderea solicitanta trebuie sa obtina un acord pentru finantare din partea Ministerului Finantelor Publice Pentru obtinerea acordului trebuie depuse urmatoarele documente: cerere de acord pentru finantare, opis cu documentele anexate cererii de acord pentru finantare, certificat constatator, in original, emis de Oficiul Registrului Comertului, declaratia pe propria raspundere privind incadrarea intreprinderii in categoria IMM-urilor, certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata catre bugetul general consolidat, fara datorii, in original sau in copie legalizata, inclusiv pentru punctele de lucru, certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata catre bugetul local, fara datorii, in original sau in copie legalizata, inclusiv pentru punctele de lucru., situatiile financiare corespunzatoare ultimului exercitiu financiar incheiat, depuse si aprobate, in copie, cu mentiunea “Conform cu originalul”, plan de investitii, cu evidentierea cheltuielilor eligibile, oferte de pret pentru toate echipamentele din planul de investitii, studiu tehnico-economic din care sa rezulte viabilitatea proiectului de investitii si eficienta economica a intreprinderii solicitante in urmatorii 3 ani de la finalizarea investitiei, angajamentul ferm de mentinere a locurilor de munca existente si crearea de noi locuri de munca, astfel cum prevede HG nr.274/2013, in cazul realizarii unei constructii, dovada detinerii unui drept real principal sau a unui drept de creanta asupra terenului pe care urmeaza a se realiza investitia, raportul de evaluare intocmit de un expert evaluator autorizat in cazul achizitiei de constructii industriale, pentru invatamant, stiinta, cultura, arta, ocrotirea sanatatii, asistenta sociala, destinate desfasurarii activitatii pentru care s-a solicitat finantare, imputernicire, prin act notarial,in original, in cazul in care o alta persoana decat reprezentantul legal al intreprinderii solicitante semneaza cererea de acord pentru finantare si documentatia aferenta, actul de identitate al persoanei autorizate sa reprezinte legal intreprinderea, in copie.

* Plata ajutorului de minimis *

Ajutorul de minimis se plateste intreprinderilor care au primit acord pentru finantare, dupa efectuarea partiala sau totala, proportional cu gradul de realizare a investitiei, a cheltuielilor eligibile pentru care a fost emis acordul pentru finantare, in limita sumelor aprobate. Intreprinderea care a primit acord pentru finantare transmite Ministerului Finantelor Publice urmatoarele documente: cerere de plata a ajutorului de minimis, opis cu toate documentele anexate cererii de plata a ajutorului de minimis, documentele care atesta realizarea investitiei

Plata ajutorului de minimis de catre Ministerul Finantelor Publice se efectueaza dupa verificarea la fata locului a realizarii investitiei de catre reprezentantii Unitatii de Implementare.

* Controlul, restituirea si raportarea ajutoarelor de minimis *

Ministerul Finantelor Publice verifica, la sediul intreprinderilor beneficiare de ajutor de minimis, veridicitatea si conformitatea documentelor aferente cheltuielilor eligibile efectuate de intreprinderi, precum si mentinerea investitiilor si a locurilor de munca pe o perioada de 3 ani de la finalizarea acestora. In cazul in care se constata lipsa activelor pentru care s-a solicitat/obtinut ajutor de minimis, neinregistrarea acestora in evidenta contabila, nerespectarea obligatiei asumate la obtinerea acordului pentru finantare privind crearea si mentinerea locurilor de munca,precum si schimbarea destinatiei finantarii aprobate, Unitatea de Implementare nu plateste ajutorul de minimis solicitat sau propune Ministerului Finantelor Publice recuperarea totala sau partiala a ajutorului de minimis acordat.

Intreprinderile beneficiare au obligatia sa transmita Ministerului Finantelor Publice anual, timp de 3 ani de la finalizarea investitiei, o raportare privind efectele finantarii. Raportarea se face pana la data de 1 iulie a anului in curs pentru anul precedent.

Comentarii

comentariu

About the Author

-