Published On: mie, Apr 10th, 2013

Restituirea diferentelor intre taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si timbru de mediu

Share This
Tags

Directia Generala a Finantelor Publice Braila informeaza ca, potrivit prevederilor O.U.G. nr.9/2013, H.G. nr.88/2013, OMFP nr.407/2013, in cazul in care taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule achitata, este mai mare decât timbrul rezultat din aplicarea prevederilor ordonantei privind timbrul de mediu, calculat in lei la cursul de schimb valutar aplicabil la momentul inmatricularii sau al transcrierii dreptului de proprietate asupra unui autovehicul rulat, se pot restitui sumele reprezentând diferenta de suma platita, numai catre titularul obligatiei de plata.

Pentru restituirea sumelor, titularul obligatiei de plata va depune urmatoarele documente: cerere de restituire (model tip) aprobata prin H.G. nr.88/2013, documentul doveditor al platii taxei pe poluare pentru autovehicule/taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule/taxei pentru emisii poluante, respectiv chitanta fiscala/ordinul de plata si extrasul de cont, dupa caz, care sa ateste efectuarea platii acesteia, in original sau in copie, copia cartii de identitate a vehiculului, cu prezentarea in original a acesteia, copia certificatului de inmatriculare, cu prezentarea in original a acestuia, in cazul autovehiculelor rulate achizitionate din alte state, un document din care sa rezulte data primei inmatriculari a acestora sau anul fabricatiei, dupa caz, in copie si in original.

In cazul autovehiculelor care fac obiectul contractelor de leasing, la cererea de restituire se anexeaza, in copii conforme cu originalul pe baza declaratiei proprii, documentul doveditor al platii taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule/taxei pentru emisii poluante, precum si cartea de identitate a vehiculului si certificatul de inmatriculare.

Documentele in original se restituie contribuabililor ulterior verificarii conformitatii si inscrierii pe copiile care ramân la organul fiscal a vizei, conform cu originalul.

Restituirea sumelor se face de catre organul fiscal competent, in maximum 45 de zile de la depunerea documentatiei complete de la bugetul Fondului pentru mediu sau bugetul de stat, din contul de venituri bugetare in care a fost incasata suma in contul bancar indicat de catre solicitant prin cererea sa de restituire, numai dupa efectuarea compensarii cu eventualele obligatii fiscale restante, conform art.117 alin.(6) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala.

Dupa depunerea documentatiei, contribuabilii care solicita restituirea in numerar, vor primi de la organul fiscal competent „Instiintarea de restituire a unor sume reprezentând diferente de sume platite/valoarea reziduala a timbrului, precum si a sumelor stabilite de instantele de judecata prin hotarâri definitive si irevocabile”, prevazuta in Anexa nr.2 din OMFP nr.407/2013, urmând a se prezenta la Trezoreria de domiciliu la data la care sunt programati, pentru ridicarea sumelor cuvenite.

Prin organ fiscal competent din subordinea ANAF se intelege, in cazul persoanelor juridice, al persoanelor fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere, unitatea fiscala teritoriala la care persoana este inregistrata ca platitor de impozite si taxe, iar in cazul persoanelor fizice, unitatea fiscala in a carei raza teritoriala persoana fizica isi are domiciliul fiscal.

Comentarii

comentariu

About the Author

-