Published On: joi, Apr 18th, 2013

Instructiuni privind solutionarea contestatiilor impotriva actelor administrativ- fiscale

Share This
Tags

* Directia Generala a Finantelor Publice Braila prezinta, in sinteza, Instructiunile pentru aplicarea Titlului IX “Solutionarea contestatiilor impotriva actelor administrativ-fiscale” art.205-218, din OG nr.92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala, aprobate prin OPANAF nr.2.137/2011, completat si modificat prin OPANAF nr.378/2013 *

Orice persoana care formeaza o contestatie pentru lipsa unui act administrativ-fiscal trebuie sa demonstreze dreptul sau sau interesul legitim lezat.

Lipsa actului administrativ-fiscal inseamna nesolutionarea in termenul legal a unei cereri a contribuabilului pentru emiterea unui act administrativ-fiscal.

Deciziile referitoare la bazele de impunere se pot contesta numai prin contestarea deciziei referitoare la baza de impunere, nu si a deciziilor de impunere emise ulterior in temeiul acesteia.

In cazul in care contestatarul precizeaza ca obiectul contestatiei il formeaza actul administrativ-fiscal atacat, fara insa a se mentiona, inauntrul termenului acordat de organul de solutionare, cuantumul sumei totale contestate, individualizata pe feluri de impozite, taxe, datorie vamala, precum si accesorii ale acestora, sau masurile pe care le contesta, contestatia se considera formulata impotriva intregului act administrativ-fiscal.

In cazul in care contestatia este formulata printr-un imputernicit al contestatorului, organele de solutionare competente vor verifica imputernicirea, iar in cazul in care contestatorul se afla in procedura de insolventa/reorganizare/faliment/lichidare, contestatia va purta semnatura si stampila administratorului special/administratorului judiciar sau a lichidatorului, dupa caz.

In situatia in care contestatia nu indeplineste cerintele de depunere (imputernicirea in original sau in copie legalizata, semnatura si

stampila ), organele de solutionare competente vor solicita contestatorului printr-o scrisoare recomandata cu confirmare de primire ca, in termen de 5 zile de la comunicare sa indeplineasca aceste cerinte. In caz contrar, contestatia va fi respinsa.

Contestatia se depune la organul fiscal emitent al actului administrativ-fiscal contestat in termen de 30 de zile de la data comunicarii acestuia.

Dosarul contestatiei va cuprinde contestatia in original, care trebuie sa poarte semnatura persoanei indreptatite, precum si amprenta stampilei, in cazul contestatorului persoana juridica, imputernicirea avocatiala in original sau in copie legalizata, dupa caz, actul prin care se desemneaza administratorul special/administratorul judiciar/lichidatorul, actul administrativ-fiscal atacat, in copie, precum si anexele acestuia, dovada comunicarii actului administrativ-fiscal atacat din care sa reiasa data la care acesta a fost comunicat, copii ale documentelor care au legatura cu cauza supusa solutionarii, documentele depuse de contestator si sesizarea penala in copie, daca este cazul.

Termenul de depunere al contestatiei se calculeaza pe zile libere, cu exceptia cazului in care prin lege se prevede altfel, neintrand in calcul nici ziua cand a inceput, nici ziua cand s-a sfarsit termenul. Termenul care se sfarseste intr-o zi de sarbatoare legala sau cand serviciul este suspendat (de exemplu, zile de repaus saptamanal) se va prelungi pana la sfarsitul primei zile de lucru urmatoare.

Cererea de retragere trebuie sa fie semnata de contestator sau de imputernicit, cu indeplinirea acelorasi conditii de forma prevazute la formularea si depunerea contestatiei. In cazul in care contestatorul se afla in procedura de insolventa/reorganizare/faliment/lichidare, cererea de retragere a contestatiei va purta semnatura si stampila administratorului special/administratorului judiciar sau a lichidatorului, dupa caz. Persoanele fizice vor anexa la cererea de retragere copia actului de identitate.

Retragerea contestatiei poate fi facuta in tot sau in parte.In situatia in care cererea de retragere are ca obiect doar anumite capete de cerere din contestatia initiala, despre aceasta se va face mentiune in decizia emisa in solutionarea cauzei, contestatia si cererea de retragere partiala vor fi conexate, pentru o mai buna solutionare a cauzei.

Contestatia poate fi respinsa ca neintemeiata, in situatia in care argumentele de fapt si de drept prezentate in sustinerea contestatiei nu sunt de natura sa modifice cele dispuse prin actul administrativ-fiscal atacat, nemotivata, in situatia in care conteastatorul nu prezinta argumente de fapt si de drept in sustinerea contestatiei sau argumentele aduse nu sunt incidente cauzei supuse solutionarii, fiind fara obiect, in situatia in care sumele si masurile contestate nu au fost stabilite prin actul administrativ-fiscal atacat sau daca prin reluarea procedurii administrative, luandu-se act de solutia pronuntata de instanta penala, se constata ca cererea ramane  lipsita de obiect,inadmisibila, in cazul contestarii deciziilor de impunere emise in temeiul deciziei referitoare la baza de impunere.

Respingerea contestatiei pentru neindeplinirea conditiilor procedurale. Contestatia poate fi respinsa ca nedepusa in termen, in situatia in care aceasta a fost depusa peste termenul prevazut de lege, fiind depusa de o persoana lipsita de calitatea de a contesta, in cazul cand este formulata de o persoana fizica sau juridica lipsita de calitate procesuala, fiind depusa de o persoana lipsita de capacitatea de exercitiu, potrivit legii, lipsita de interes, in cazul in care contestatorul nu demonstreaza ca a fost lezat in dreptul sau interesul sau legitim, prematur formulata, in situatia in care sumele contestate nu sunt individualizate prin titlu de creanta si in situatia in care nu au fost emise decizii privind baza de impunere.

Comentarii

comentariu

About the Author

-