Published On: vin, Mar 22nd, 2013

Reglementari privind esalonarea la plata a obligatiilor fiscale

Share This
Tags

* Directia Generala a Finantelor Publice Braila informeaza ca, in Monitorul Oficial, Partea I,  nr.127/08.03.2013, a fost publicata O.U.G. nr.12/2013 pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale si prorogarea unor termene *

Prevederile O.U.G. nr.29/2011 privind esalonarea la plata se vor aplica si pentru obligatiile fiscale preluate de ANAF de la alta autoritate publica ca urmare a transferului de competenta, in situatia in care aceasta are loc pe perioada derularii unei esalonari la plata.

In cazul in care suspendarea executarii actului administrativ fiscal inceteaza dupa data comunicarii unei decizii de esalonare, contribuabilul poate solicita includerea in esalonare a obligatiilor fiscale ce au facut obiectul suspendarii, precum si a obligatiilor fiscale accesorii aferente. In acest scop, organul fiscal competent comunica contribuabilului o instiintare de plata privind obligatiile fiscale individualizate in acte administrative pentru care a incetat suspendarea executarii, precum si deciziile referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente.

A fost instituita posibilitatea de retragere a cererii de acordare a esalonarii. Cererea poate fi retrasa de contribuabil pana la emiterea deciziei de esalonare la plata sau a deciziei de respingere.Prin retragerea cererii, contribuabilul nu pierde dreptul de a depune o noua cerere.

A fost introdusa posibilitatea ca la cererea temeinic justificata a contribuabilului, organul fiscal competent sa poata aproba prelungirea termenului de constituire a garantiilor cu cel mult 30 de zile.

Mentinerea valabilitatii esalonarii la plata se va face si cu respectarea urmatoarelor conditii: sa se achite, in termen de cel mult 30 de zile de la data comunicarii instiintarii de plata, obligatiile fiscale stabilite in acte administrative fiscale ce au fost suspendate in conditiile art.14 sau 15 din Legea nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si pentru care suspendarea executarii actului administrativ fiscal a incetat dupa data comunicarii deciziei de esalonare la plata, cu exceptia situatiei in care contribuabilul a solicitat esalonarea acestor sume, sa se achite, in termen de cel mult 30 de zile de la data comunicarii instiintarii de plata, obligatiile fiscale stabilite de alte autoritati a caror administrare a fost transferata ANAF.dupa emiterea unei decizii de esalonare la plata, cu exceptia situatiei in care contribuabilul a solicitat esalonarea la plata a acestor sume, sa se constituie garantia in conditiile prevazute la art.9  in cel mult 15 zile de la data comunicarii, de catre organul fiscal, a instiintarii cu privire la distribuirea sumelor rezultate din valorificarea bunurilor.

Pe perioada de valabilitate a esalonarii, decizia de esalonare la plata poate fi modificata la cererea contribuabilului prin includerea in esalonare a urmatoarelor obligatii fiscale cuprinse in certificatul de atestare fiscala emis de organul fiscal competent: cele prevazute la art.3 alin. 2 din O.U.G. nr.29/2011, respectiv obligatii ce au facut obiectul suspendarii, precum si a obligatiilor fiscale accesorii aferente, cele stabilite prin decizie de impunere, anterior emiterii unei decizii de esalonare la plata, desfiintate in procedura de solutionare a contestatiilor si mentinute prin noul act administrativ fiscal emis potrivit art.216 alin.(3) din Codul de Procedura Fiscala, obligatiile fiscale stabilite de alte autoritati a caror administrare a fost transferata ANAF dupa emiterea deciziei de esalonare la plata.

Cuantumul si termenele de plata a noilor rate de esalonare se stabilesc prin grafice de esalonare care fac parte integranta din decizia de modificare a deciziei de esalonare la plata.Odata cu depunerea cererii, contribuabilul trebuie sa constituie si garantiile corespunzatoare perioadei de timp ramase din esalonarea la plata acordata.

Contribuabilul poate renunta la esalonarea la plata pe perioada de valabilitate a acesteia, prin depunerea unei cereri de renuntare la esalonare. In cazul renuntarii la esalonare, contribuabilul trebuie sa achite obligatiile fiscale ramase din esalonare, pana la data la care intervine pierderea valabilitatii esalonarii la plata.

Contribuabilul poate solicita organului fiscal competent mentinerea unei esalonari a carei valabilitate a fost pierduta din cauza nerespectarii conditiilor prevazute la art.10 din O.U.G. nr.29/2011, o singura data pe perioada de valabilitate a esalonarii, daca depune o cerere in acest scop inainte de executarea garantiei de catre organul fiscal competent. Cererea se solutioneaza prin emiterea unei decizii de mentinere a valabilitatii esalonarii, cu pastrarea perioadei de esalonare aprobate initial. Pentru mentinerea valabilitatii esalonarii, contribuabilul are obligatia sa achite obligatiile fiscale exigibile la data comunicarii deciziei de mentinere a valabilitatii esalonarii, cu exceptia celor care au facut obiectul esalonarii a carei valabilitate a fost pierduta, in termen de 90 de zile de la data comunicarii deciziei.

* Prevederi speciale pentru contribuabilii cu risc fiscal mic *

In cazul contribuabililor cu risc fiscal mic, organul fiscal competent poate aproba esalonarea la plata a obligatiilor fiscale restante, pe o perioada de cel mult 12 luni, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii: contribuabilul depune o cerere la organul fiscal competent, sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 4 din O.U.G. nr.29/2011, cu exceptia celei prevazute la alin.(1), lit.b), contribuabilul depune, in cel mult 30 de zile de la data comunicarii certificatului de atestare fiscala, o garantie in valoare de minimum 20% din sumele ce pot face obiectul esalonarii la plata inscrise in certificatul de atestare fiscala emis in conditiile prezentei ordonante.

Este considerat cu risc fiscal mic contribuabilul care, la data depunerii cererii, indeplineste, cumulativ, urmatoarele conditii: nu are fapte inscrise in cazierul fiscal, niciunul dintre administratori si/sau asociati nu a detinut, in ultimii 5 ani anteriori depunerii cererii, calitatea de administrator sau asociat la persoane juridice care au fost lichidate sau la care a fost declansata procedura insolventei si la care au ramas obligatii fiscale neachitate, nu se afla in inactivitate temporara inscrisa la registrul comertului sau in registre tinute de instantele judecatoresti competente, nu are obligatii fiscale restante mai mari de 6 luni, nu a inregistrat pierderi fiscale in fiecare an din ultimii 3 ani fiscali consecutivi.

Cererea se solutioneaza de organul fiscal competent in termen de 15 zile lucratoare de la data inregistrarii acesteia.Acest termen se prelungeste cu perioada cuprinsa intre data comunicarii certificatului de atestare fiscala de catre organul fiscal competent si data depunerii garantiei de catre contribuabil.

Contribuabilii care, la data depunerii cererii, nu au obligatii fiscale restante pot solicita esalonarea la plata a obligatiilor fiscale declarate, precum si a obligatiilor fiscale stabilite prin decizie de impunere si pentru care nu s-a implinit scadenta sau termenul de plata prevazut la art.111 alin.(2) din Codul de Procedura Fiscala.

Comentarii

comentariu

About the Author

-