Published On: lun, Mar 25th, 2013

Calculul si restituirea timbrului de mediu

Share This
Tags

* ANAF Braila informeaza ca, potrivit prevederilor H.G. nr.88/2013 de aplicare a O.U.G. nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, publicata in Monitorul Oficial al Romaneie, partea I, nr.137/14.03.2013, persoanele fizice sau juridice, dupa caz, au obligatia de plata a timbrului de mediu pentru autovehicule si/sau au dreptul la restituirea unor sume reprezentand diferenta dintre taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule/taxa pe poluare/taxa pentru emisiile poluante si timbrul de mediu *

Timbrul se calculeaza de organul fiscal competent din subordinea ANAF care reprezinta: in cazul persoanelor juridice, al persoanelor fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere, organul fiscal la care persoana este inregistrata ca platitor de impozite si taxe, in cazul persoanelor fizice, organul fiscal in a carui raza teritoriala persoana fizica isi are domiciliul fiscal.

Persoana fizica sau persoana juridica trebuie sa prezinte urmatoarele documente: cererea privind stabilirea sumei reprezentand timbrul de mediu pentru  autovehicule, cererea privind stabilirea sumei reprezentand timbrul de mediu pentru  autovehiculele care fac obiectul contractelor de leasing, formular care se depune in format electronic, insotit de formularul editat, cartea de identitate a autovehiculului, in copie si original, documente care atesta dobandirea dreptului de proprietate asupra autovehiculului pentru care se solicita plata timbrului de mediu de catre contribuabil, in copie si original, in cazul autovehiculelor rulate achizitionate din alte state, un document din care sa rezulte data primei inmatriculari a acestora si, dupa caz, declaratia pe propria raspundere precum si rezultatul expertizei tehnice efectuate de Regia Autonoma „Registrul Auto Roman” ori rezultatul evaluarii individuale efectuate, in copie si original.

In cazul autovehiculelor care fac obiectul contractelor de leasing, in locul cartii de identitate a vehiculului, va fi prezentat un document care sa contina elementele necesare calculului timbrului de catre organul fiscal, al carui model a fost stabilit in OPANAF nr.296/2013.

In urma depunerii documentatiei se va emite Decizia privind stabilirea sumei reprezentand timbrul de mediu pentru autovehicule in termen de cel mult 2 zile lucratoare sau Decizia privind stabilirea sumei reprezentand timbrul de mediu pentru autovehiculele care fac obiectul contractelor de leasing in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la depunerea documentatiei.

Timbrul se achita in lei de contribuabili, prin virament sau numerar, la unitatile Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal la care acestia sunt inregistrati ca platitori de impozite si taxe sau isi au domiciliul fiscal, in contul 51.16.10.09 „Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule”, codificat cu codul de identificare fiscala a contribuabililor persoane fizice sau juridice.

* Restituirea diferentelor intre taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule/taxa pe poluare/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si timbru de mediu *

Potrivit prevederilor O.U.G. nr.9/2013 si H.G. nr.88/2013, in cazul in care taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, achitata, este mai mare decat timbrul rezultat din aplicarea prezentelor prevederi privind timbrul de mediu, calculat in lei la cursul de schimb valutar aplicabil la momentul inmatricularii sau al transcrierii dreptului de proprietate asupra unui autovehicul rulat, se pot restitui sumele reprezentand diferenta de suma platita, numai catre titularul obligatiei de plata.

Pentru restituirea sumelor, titularul obligatiei de plata va depune urmatoarele documente: cerere de restituire (model tip), documentul doveditor al platii taxei pe poluare pentru autovehicule/taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule/taxei pentru emisii poluante, respectiv chitanta fiscala/ordinul de plata si extrasul de cont, dupa caz, care sa ateste efectuarea platii acesteia, in original sau in copie, copia cartii de identitate a vehiculului cu prezentarea in original a acesteia, copia certificatului de inmatriculare, cu prezentarea in original a acestuia.

In cazul autovehiculelor care fac obiectul contractelor de leasing, la cererea de restituire se anexeaza, in copii conforme cu originalul pe baza declaratiei proprii, documentul doveditor al platii taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule/taxei pentru emisii poluante precum si cartea de identitate a vehiculului si certificatul de inmatriculare.

Documentele in original se restituie contribuabililor ulterior verificarii conformitatii si inscrierii pe copiile care raman la organul fiscal a vizei „conform cu originalul”.

Restituirea sumelor se face de catre organul fiscal competent, de la bugetul Fondului pentru mediu sau bugetul de stat, dupa caz, din contul de venituri bugetare in care a fost incasata suma in contul bancar indicat de catre solicitant prin cererea sa de restituire.

* Restituirea valorii reziduale a taxei platite *

In conformitate cu prevederile O.U.G. nr.9/2013 si H.G. nr.88/2013, atunci cand un autovehicul pentru care s-a platit in Romania taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisii poluante provenite de la autovehicule sau timbru de mediu si pentru care nu s-a dispus de catre instante restituirea acestora, este scos ulterior din parcul auto national, ultimul proprietar poate solicita restituirea valorii reziduale a timbrului.

Pentru restituirea sumei, ultimul proprietar va depune la organul fiscal competent in administrarea acestuia urmatoarele documente: cerere de restituire model tip aprobata prin H.G. nr.88/2013, copia cartii de identitate a vehiculului, certificata de lucratorul serviciului public comunitar regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor, cu mentiunea radierii pentru export., certificat de radiere pentru export emis de serviciul public comunitar regim permise de conducere si inmatriculari a vehiculelor in original si copie, documentul care atesta faptul ca autovehiculul a fost transferat in alt stat, respectiv factura/contractul de vanzare-cumparare sau declaratia vamala de export, dupa caz, in original si copie, dovada platii taxei pe poluare/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau timbru de mediu pentru autovehicule, in copie sau in original, respectiv chitanta fiscala/ordinul de plata si extrasul de cont, dupa caz.

Cererea de restituire se solutioneaza de organul fiscal competent, in termenul legal de solutionare, in maxim 45 de zile de la depunerea documentatiei complete, iar restituirea sumelor reprezentand valoarea reziduala a timbrului se face din bugetul Fondului pentru mediu.

Suma reprezentand valoarea reziduala a timbrului se restituie de unitatile Trezoreriei Statului din contul 51.16.10.09 „Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule”, codificat cu codul de identificare fiscala al contribuabililor persoane fizice sau juridice, cu incadrarea in soldul creditor al contului sintetic 51.16.10.09 „Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule”.

In situatia in care un autovehicul este reintrodus in parcul auto national fara plata timbrului, deoarece nu s-a solicitat restituirea valorii reziduale a taxei/timbrului, ultimul proprietar al autovehiculului in Romania nu mai are dreptul de a solicita restituirea valorii reziduale a timbrului.

* Restituirea sumelor reprezentand diferentele de timbru rezultate in urma contestarii acestuia *

In baza reglementarilor art.9 din H.G. nr.88/2013, in cazul contestarii timbrului platit, contribuabilul poate solicita restituirea diferentei de timbru fata de cel platit.

Pentru restituirea sumelor reprezentand diferenta de timbru, contribuabilul va depune in original si copie la organul fiscal competent in administrarea acestuia urmatoarele documente: cerere de restituire model tip aprobata prin H.G. nr.88/2013, dovada platii timbrului, chitanta fiscala/ordinul de plata si extrasul de cont, dupa caz, documentul eliberat de Regia Autonoma „Registrul Auto Roman” privind rezultatul expertizei tehnice sau documentul eliberat de Corpul Expertilor Tehnici privind rezultatul evaluarii individuale a autovehiculului.

Documentele in original se restituie contribuabililor ulterior verificarii conformitatii si inscrierii pe copiile care raman la organul fiscal a vizei “conform cu originalul”.

Restituirea sumelor se face potrivit prevederilor art.117 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in maximum 45 de zile de la depunerea documentatiei complete.

Comentarii

comentariu

About the Author

-