Published On: mar, Feb 5th, 2013

M.F.P: Intocmirea si depunerea Situaţiilor financiare anuale

Share This
Tags

* Directia Generala a Finantelor Publice Braila informeaza contribuabilii despre o serie de precizari referitoare la intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale incheiate si a raportarilor anuale la 31 decembrie 2012 *

Au obligatia sa intocmeasca situatii financiare anuale, inclusiv in situatia fuziunii, dizolvarii sau lichidarii acestora: societatile comerciale, societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, societatile cooperatiste si celelalte persoane juridice; institutiile publice, asociatiile si celelalte persoane juridice cu si fara scop patrimonial; subunitatile fara personalitate juridica, cu sediul in strainatate, care apartin persoanelor mentionate mai sus, cu sediul in România, precum si subunitatile fara personalitate juridica din România care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate; organismele de plasament colectiv care nu sunt constituite prin act constitutiv, astfel cum sunt prevazute in legislatia pietei de capital, fondurile de pensii facultative, fondurile de pensii administrate privat si alte entitati organizate pe baza Codului Civil.

“Entitatile care aplica Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, cu modificarile si completarile ulterioare si care la data bilantului depasesc limitele a doua dintre cele 3 criterii de marime si anume: 3.650.000 euro (total active); 7.300.000 euro (cifra de afaceri neta); 50 (numar mediu de salariati), intocmesc situatii financiare anuale care cuprind: bilant cod 10; cont de profit si pierdere, cod 20; situatia modificarilor capitalului propriu; situatia fluxurilor de numerar; note explicative la situatiile financiare anuale. Acestea vor fi insotite de formularele „Date informative”, cod 30, si „Situatia activelor imobilizate”, cod 40.

Entitatile care la data bilantului nu depasesc limitele a doua dintre cele trei criterii de marime mentionate intocmesc situatii financiare anuale prescurtate care cuprind: bilant prescurtat, cod 10; cont de profit si pierdere, cod 20; note explicative la situatiile financiare anuale prescurtate. Optional, aceste entitati pot intocmi situatia modificarilor capitalului propriu si/sau situatia fluxurilor de numerar. Acestea vor fi insotite de formularele „Date informative”, cod 30, si „Situatia activelor imobilizate”, cod 40.

Entitatile care, in exercitiul financiar precedent, au inregistrat o cifra de afaceri neta sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro si totalul activelor sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro si au optat pentru sistemul simplificat de contabilitate intocmesc situatii financiare anuale simplificate la 31decembrie 2012 care cuprind: bilant simplificat, cod 10; cont de profit si pierdere, cod 20. Acestea vor fi insotite de formularele „Date informative”, cod 30, si „Situatia activelor imobilizate”, cod 40.

Persoanele juridice fara scop patrimonial intocmesc situatii financiare anuale la 31 decembrie 2012 compuse din bilant si contul rezultatului exercitiului in conformitate cu reglementarile contabile pentru persoanele fara scop patrimonial.

Institutiile de credit, institutiile financiare nebancare, definite potrivit reglementarilor legale, inscrise in Registrul general, institutiile de plata si institutiile emitente de moneda electronica, definite potrivit legii, care acorda credite legate de serviciile de plata si a caror activitate este limitata la prestarea de servicii de plata, respectiv de emitere de moneda electronica si prestare de servicii de plata. Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar, entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de C.N.V.M., entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor si entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, intocmesc situatii financiare anuale pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie, in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile acestora”, se mentioneaza intr-o instiintare transmisa de Ministerul Finantelor Publice Braila.

* Termenele pentru depunerea situatiilor financiare anuale *

Termenele pentru depunerea situatiilor financiare anuale la unitatile Ministerului Finantelor Publice sunt urmatoarele: societatile comerciale, societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar, respectiv 30 mai 2013. Pentru celelalte persoane mentionate mai sus, termenul este de 120 zile de la incheierea exercitiului financiar, respectiv 30 aprilie 2013.

Entitatile care nu au desfasurat activitate de la constituire pâna la 31 decembrie 2012 nu intocmesc situatii financiare anuale, respectiv situatii financiare anuale simplificate, urmând sa depuna in acest sens, la unitatile teritoriale ale M.F.P. o declaratie pe proprie raspundere a persoanei care are obligatia gestionarii entitatii, care sa cuprinda toate datele de identificare a entitatii: denumirea completa (conform certificatului de inmatriculare); adresa si numarul de telefon; numarul de inregistrare la Registrul Comertului; codul unic de inregistrare; capitalul social.

Depunerea la unitatile teritoriale ale M.F.P. a declaratiilor entitatilor care nu au desfasurat activitate de la constituire pâna la 31 decembrie 2012 se efectueaza in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar, respectiv 1 martie 2013.

Comentarii

comentariu

About the Author

-