Published On: lun, Dec 10th, 2012

Cererea de incetare a obligatiei de plata a C.A.S.

Share This
Tags

* Directia Generala a Finantelor Publice judet Braila informeaza ca a fost aprobata procedura de incetare a obligatiei de plata C.A.S.PRINO.P.A.N.A.F.NR.1.714/2012 publicat in monitorul oficial al romaniei, partea i, nr.798/28.11.2012 *

Prin ordinul mentionat mai sus s-au aprobat si Anexa 1a) 601 – Cerere de Incetare a obligatiei de plata a C.A.S., cod 14.13.04.03; Anexa 1b) – Notificare,  cod 14.13.07.04; Anexa 2 – Procedura de Incetare a obligatiei de plata a C.A.S.

Persoanele care au calitatea de contribuabili la sistemul public de pensii, cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internationale la care Romania este parte, sunt, dupa caz: intreprinzatorii titulari ai unei intreprinderi individuale; membrii intreprinderii familiale; persoanele cu statut de persoana fizica autorizata sa desfasoare activitati economice; persoanele care realizeaza venituri din profesii libere; persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala, la care impozitul pe venit se determina pe baza datelor din evidenta contabila in partida simpla.

Persoanele care sunt asigurate ale sistemului public de pensii, conform art.6 alin.(1), pct.I lit.a) – c), pct.II, III si V din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele asigurate in sisteme proprii de asigurari sociale neintegrate in sistemul public de pensii, precum si cele care au calitatea de pensionari nu datoreaza C.A.S. pentru veniturile obtinute ca urmare a incadrarii in una sau mai multe dintre situatiile prevazute mai sus

Completare si depunere

In situatia in care, contribuabilii nu se mai incadreaza in niciuna dintre situatiile prevazute mai sus, sau se afla in situatiile prevazute la art.6 alin.(1) pct.I lit.a) – c), pct.II, III si V din Legea nr.263/2010 sunt asigurati in sisteme proprii de asigurari sociale neintegrate in sistemul public de pensii, precum si cele care au calitatea de pensionari, vor depune la organul fiscal competent o cerere de incetare a obligatiei de plata a C.A.S., In vederea scoaterii din evidenta fiscala, formular 601, “Cerere de incetare a obligatiei de plata a contributiei de asigurari sociale”. Cererea se completeaza in 2 exemplare, originalul se depune la organul fiscal competent, iar copia se pastreaza de catre contribuabil sau de catre imputernicitul acestuia. Data depunerii cererii este data inregistrarii acesteia la organul fiscal sau data depunerii la posta.

Contribuabilul trebuie sa bifeze In formularul 601, capitolul II “Date privind incetarea incadrarii in categoriile de contribuabili la sistemul public de pensii” , situatia de Incetare a obligatiei de plata a C.A.S. in care se incadreaza si sa anexeze documentele justificative care atesta situatia declarata.

Documentele care atesta incetarea obligatiei de plata a C.A.S.sunt, dupa caz: copie dupa certificatul de radiere eliberat de Oficiul Registrului Comertului; copie dupa certificatul de radiere sau copie dupa certificatul constatator, dupa caz, eliberat de Oficiul Registrului Comertului; copie dupa formularul 070 “Declaratie de inregistrare fiscala/de mentiuni pentru persoane fizice care desfasoara activitati economice In mod independent sau exercita profesii libere”, prin care s-a solicitat incetarea activitatii, conform legii; copie de pe documentele din care rezulta incetarea activitatii, cum ar fi declaratia de venit estimat, Inregistrata la organul fiscal competent, conform legii; copie de pe contractul individual de munca sau adeverinta eliberata de angajator; copie dupa ordinul de numire in functie adeverinta eliberata de angajator; copie dupa actul de numire in functie, in cazul unei persoane care isi desfasoara activitatea in functii elective sau care este numita in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului, ale carei drepturi si obligatii sunt asimilate, in conditiile legii, cu cele ale persoanelor prevazute la lit.e) – g); copie de pe documentul care atesta calitatea de membru cooperator dintr-o organizatie a cooperatiei mestesugaresti ale carui drepturi si obligatii sunt asimilate, in conditiile legii, cu cele ale persoanelor prevazute la lit.e) – g); adeverinta eliberata de institutiile care administreaza bugetul asigurarilor pentru somaj – in cazul unei persoane care beneficiaza de drepturi banesti lunare, ce se asigura din bugetul asigurarilor pentru somaj, in conditiile legii; adeverinta eliberata de institutiile platitoare – in cazul in care persoana este cadru militar, trecut in rezerva, politist sau functionar public cu statut special din sistemul administratiei penitenciare ale carui raporturi de serviciu au incetat, din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale, care beneficiaza de ajutoare lunare ce se asigura din bugetul de stat, in conditiile legii; adeverinta eliberata de institutia in a carei evidenta contribuabilul figureaza ca are calitatea de asigurat sau orice alt document care atesta calitatea de persoana asigurata in sisteme proprii de asigurari sociale neintegrate in sistemul public de pensii; copie de pe decizia de pensionare

Cererea impreuna cu documentele anexate se analizeaza de organul fiscal competent. In situatia in care, din documentele prezentate se constata ca, respectivul contribuabil nu indeplineste conditiile legale pentru a fi scos din evidenta ca platitor de C.A.S., organul fiscal competent respinge cererea si comunica potrivit legii, respingerea motivata a cererii.

In situatia in care se constata ca documentatia depusa este incompleta, prin notificare se Instiinteaza contribuabilul cu privire la necesitatea completarii documentelor, conform legii. In cazul in care, in termen de 15 zile de la data comunicarii notificarii, contribuabilul nu se prezinta la organul fiscal competent in vederea clarificarii situatiei, cererea se respinge.

Comentarii

comentariu

About the Author

-