Published On: mie, Iul 4th, 2012

Cum se aplica raportarile contabile de la 30 iunie 2012

Share This
Tags

Directia Generala a Finantelor Publice judet Braila aduce la cunostinta contribuabililor ca, in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.427/27.06.2012 a fost publicat Ordinul nr. 879/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2012 a operatorilor economici.

Sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2012 a operatorilor economici se aplica :

- persoanelor carora le sunt incidente Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, parte componenta a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin O.M.F.P.nr.3.055/2009 si care in exercitiul financiar precedent  au inregistrat o cifra de afaceri peste echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro. Echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro se determina prin utilizarea cursului de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a României, valabil la data incheierii exercitiului financiar precedent;

- de catre subunitatile inregistrate in România care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate, indiferent de exercitiul financiar ales, in conditiile legii;

- de catre institutiile de credit, institutiile financiare nebancare, definite potrivit reglementarilor legale, inscrise in Registrul general, institutiile de plata si institutiile emitente de moneda electronica, definite potrivit legii, care acorda credite legate de serviciile de plata si a caror activitate este limitata la prestarea de servicii de plata, respectiv emitere de moneda electronica si prestare de servicii de plata, Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar, entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, precum si entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare. Acestea vor depune raportarile contabile la 30 iunie 2012 in formatul si in termenele prevazute de reglementarile emise de Banca Nationala a României, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private si Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.

Entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit Legii contabilitatii nr.82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, verifica incadrarea in criteriul prevazut mai sus pe baza indicatorilor determinati conform ultimelor situatii financiare anuale, respectiv a balantei de verificare incheiate la finele ultimului exercitiu financiar, utilizându-se cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a României, valabil la data incheierii exercitiului financiar respectiv.

Entitatile depun raportarile contabile la registratura unitatilor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau la oficiile postale, prin scrisori cu valoare declarata,  pe suport magnetic, impreuna cu raportarile contabile listate cu ajutorul programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice, semnate si stampilate, potrivit legii.

Prezentarea si modul de completare a raportarilor contabile la 30 iunie 2012

Entitatile intocmesc si depun la organele fiscale competente raportari contabile la 30 iunie 2012, care cuprind urmatoarele formulare:

a)Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii (cod 10);

b)Contul de profit si pierdere (cod 20);

c)Date informative (cod 30).

Raportarile contabile la 30 iunie 2012 sunt semnate de persoanele in drept, cuprinzând si numele in clar al acestora.

Rândul corespunzator calitatii persoanei care a intocmit raportarile contabile se completeaza astfel:

-directorul economic, contabilul-sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie, potrivit legii;

-persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România.

Prin alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie se intelege orice persoana angajata, potrivit legii, care indeplineste conditiile prevazute de Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Raportarile contabile la 30 iunie 2012 se semneaza si de catre administratorul sau persoana care are obligatia gestionarii entitatii.

Formatul electronic al raportarilor contabile la 30 iunie 2012, continând formularistica necesara si programul de verificare cu documentatia de utilizare aferenta, se obtine prin folosirea programului de asistenta elaborat de M.F.P. Acesta este pus la dispozitia contribuabililor in mod gratuit de catre unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau poate fi descarcat de pe portalul M.F.P., de la adresa www.mfinante.ro.

Operatorii economici care nu au desfasurat activitate de la data infiintarii pâna la 30 iunie 2012, cei care in tot semestrul I 2012 s-au aflat in inactivitate temporara, cei infiintati in cursul anului 2012, precum si persoanele juridice care se afla in curs de lichidare, potrivit legii, NU intocmesc raportari contabile la 30 iunie 2012.

Termenul pentru depunerea raportarilor contabile la 30 iunie 2012

Raportarile contabile la 30 iunie 2012 se depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice pâna  cel mai  târziu la data de 16 august 2012.

Nedepunerea raportarilor contabile la 30 iunie 2012 in conditiile prevazute de acest ordin se sanctioneaza conform prevederilor art.42 din Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Completarea raportarilor contabile la 30 iunie 2012 de catre entitati se efectueaza folosindu-se Planul de conturi general prevazut la cap. IV din Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, parte componenta a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

Comentarii

comentariu

About the Author

-