Published On: vin, Apr 27th, 2012

Au fost aprobate normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare

Share This
Tags

Directia Generala a Finantelor Publice judet Braila informeaza ca, in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.254 din 17.aprilie.2012 a fost publicat O.M.F.P. nr.479/2012 prin care au fost aprobate Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice , precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2012.

In materialul urmator prezentam principalele prevederi ale acestui act normativ:

Reglementari privind situatiile financiare trimestriale ale institutiilor publice, in anul 2012.

Potrivit prevederilor Legii contabilitatii nr.82/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, entitatile care au obligatia sa intocmeasca situatii financiare trimestriale si anuale sunt autoritatile publice, ministerele si celelalte organe ale administratiei publice centrale si locale, instututiile publice autonome si institutiile publice subordonate.

Situatiile financiare care se intocmesc de catre institutiile publice la finele trimestrelor I, II si III in anul 2012 se compun din bilant, contul de rezultat patrimonial, situatia fluxurilor de trezorerie, conturi de executie bugetara si anexe la situatiile financiare, care includ politici contabile si note explicative.

Institutiile publice intocmesc situatii financiare trimestriale in anul 2012 potrivit modelelor adaptate structurilor indicatorilor aprobati prin Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr.293/2011 si prin Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2012 nr.294/2011, prin Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si potrivit celorlalte acte normative in vigoare.

Situatiile financiare trimestriale in anul 2012 se intocmesc conform modelelor situatiilor financiare trimestriale aprobate prin:

-O.M.F.P.nr.629/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2009.

-O.M.F.P.nr.980/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2010.

-O.M.F.P.nr.1.865/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2011.

-O.M.F.P.nr.24/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31.decembrie.2011.

Modelele formularelor valabile pentru situatiile financiare trimestriale in anul 2012 sunt publicate pe site-ul Ministerului Finantelor Publice la adresa www.mfinante.ro, meniul Domenii de activitate, submeniul Reglementari contabile/institutii publice/legislatie.

Pentru anul 2012, termenele de depunere a Situatiilor financiare trimestriale la  Ministerul Finantelor Publice – Directia generala de metodologie contabila institutii publice sunt :

-10.mai 2012  pentru trimestrul I 2012

-9.august.2012 pentru trimestrul II 2012

-9.noiembrie.2012 pentru trimestrul III 2012

Reglementari privind raportarile financiare lunare ale institutiilor publice in anul 2012

Autoritatile publice, ministerele si celelalte organe ale administratiei publice centrale si locale, instututiile publice autonome raporteaza lunar:executia centralizata a bugetelor institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, aflate in subordinea, in coordonarea sau sub autoritatea lor, inclusiv a activitatilor finantate integral din venituri proprii si executia cheltuielilor efectuate pentru proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare.

Unitatile administrativ –teritoriale raporteaza lunar: executia cheltuielilor efectuate din finantarile rambursabile externe si interne; executia centralizata a bugetelor institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, inclusiv a activitatilor finantate integral din venituri proprii si executia cheltuielilor efectuate pentru proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare.

Termenul de depunere al acestor raportari la     Ministerul Finantelor Publice – Directia generala de metodologie contabila institutii publice este data de 15 a lunii urmatoare celei de raportare.

Toate institutiile publice, indiferent de subordonare si modul de finantare a cheltuielilor, raporteaza lunar Anexa 30 “Plati restante” si urmatorii indicatori din bilant: „Creante comerciale si avansuri”, „Datorii comerciale si avansuri”, „Contributii sociale”, „Salariile angajatilor”, “Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane”, raportare ce va fi insotita de o nota explicativa pentru cresterile/reducerile semnificative ale sumelor raportate in bilant la indicatorii mentionati.

Termenul de depunere al acestei raportari la Ministerul Finantelor Publice – Directia generala de metodologie contabila institutii publice este data de 20 a lunii urmatoare celei de raportare.

Raportarile financiare lunare se vor transmite in format electronic, insotite de o adresa de inaintare scanata si semnata de conducatorul institutiei publice si de conducatorul compartimentului financiar-contabil sau de o alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie.

Comentarii

comentariu

About the Author

-