Published On: lun, Iul 4th, 2011

Referendumul va avea loc pe 24 iulie

Share This
Tags

ROMANIA, JUDETUL BRAILA, CONSILIUL JUDETEAN, HOTARAREA  Nr. 92 din  30 iunie 2011

privind : organizarea referendumului judetean in vederea consultarii cetatenilor din Judetul Braila privind desfiintarea unitatii administrativ-teritoriale – Judetul Braila

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara din data de 30 iunie 2011;

Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila si raportul Directiei Administratie Publica, Contencios inregistrat la nr. 7895/22.06.2011;

Vazand raportul de avizare al Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice si relatii internationale;

Conform prevederilor art.5 din Carta Europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr.199/1997, art. 22 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 14 si art. 16 cu referire la art. 13 alin. 3 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 97 alin. 1 si art. 115 alin. 1 lit. „c”, din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

H O T A R A S T E :

Art.1 - Se aproba organizarea in judetul Braila a referendumului in vederea consultarii cetatenilor cu privire la propunerea de desfiintare a unitatii administrativ-teritoriale – Judetul Braila.

Art.2Se stabileste data de 24 iulie 2011, pentru organizarea referendumului.

Art.3Cu ocazia referendumului cetatenii sunt chemati sa se pronunte prin “DA” sau “NU” la intrebarea:

“Sunteti de acord cu desfiintarea judetului Braila?”

-2-

Art.4Se aproba Programul calendaristic privind realizarea actiunilor referitoare la organizarea si desfasurarea referendumului judetean din data de 24 iulie 2011, potrivit Anexei care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.5 – Cheltuielile privind organizarea si desfasurarea referendumului se suporta din bugetul judetului Braila.

Art.6 – Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei administratie publica, contencios, prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta Institutiei Prefectului Judetului Braila, primariilor unitatilor administrativ-teritoriale din judetul Braila si Presedintelui Tribunalului Braila, in vederea aducerii la indeplinire a prevederilor ei, si va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consilului Judetean Braila si in Monitorul Oficial al Judetului Braila.

Hotararea a fost adoptata cu 23 de voturi “pentru” si 9 “abtineri”.

Comentarii

comentariu

About the Author

-