Published On: vin, Mai 13th, 2011

Noi oferte pentru tinerii care vor să devină poliţişti sau pompieri

Share This
Tags

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila desfăşoară activităţi de recrutare pentru instituţiile de învăţământ ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, precum şi pentru instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale care pregătesc specialişti pentru nevoile Ministerului Administraţiei şi Internelor, astfel:

* Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Bucureşti – Facultatea de Poliţie: **specializarea  „ordine şi siguranţă publică” – forma de învăţământ de zi – 200 locuri (baieţi şi fete); ** specializarea „drept” – 50 locuri (baieţi şi fete).

* Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr”, Câmpina – 650 locuri (baieţi şi fete);

* Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan”, Cluj-Napoca – 150 locuri (baieţi şi fete);

* Şcoala Militară de Subofiţeri Pompieri şi Protecţie Civilă “Pavel Zăgănescu”, Boldeşti – 4 locuri pentru subofiţeri (băieţi) şi 4 locuri maiştri militari auto (băieţi);

* Academia Tehnică Militară:

* Facultatea de Sisteme Electronice şi Informatice Militare – Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională – 18 locuri (baieţi şi fete).

* Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, Sibiu:

* Ştiinţe militare şi informaţii – Finanţe-contabilitate – 1 loc (baieţi şi fete);

* Ştiinţe administrative – Intendenţă – 1 loc (baieţi şi fete).

Începând cu data de 16 mai 2011, înscrierile se fac zilnic între orele 09.30 – 15.30 la sediul I.P.J. Brăila, din strada Mihail Sebastian, nr. 10 -12, la Serviciul Resurse Umane.

          Cererile de înscriere la concursul de admitere în învăţământul universitar se primesc până la data de 03.06.2011, iar pentru şcolile postliceale până la data de 01.07.2011.

Pentru a participa la concursul de admitere, candidaţii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:

1) Pentru a participa la concursul de admitere în Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti, în Şcolile de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina şi „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca, precum şi în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale, care pregătesc specialişti pentru nevoile Ministerului Administraţiei şi Internelor, cursuri de zi, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii legale de recrutare: a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România; b) să cunoască limba română scris şi vorbit; c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu; d) să fie declaraţi „apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihic; verificările privind starea de sănătate medicală, fizică şi psihică vor fi efectuate de structurile de specialitate ale Ministerului Administraţiei şi Internelor; e) să aibă vârsta de minim 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului 2011; f) să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diploma sau adeverinţă din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat; g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate; h) să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; i) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani; j) nu au desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege; k) au luat la cunoştinţă de condiţia prevăzută de art. 10 alin (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare; l) îndeplinesc criteriile specifice pentru ocuparea prin concurs a funcţiei publice cu statut special.

2) Criteriile specifice pentru recrutarea candidaţilor sunt următoarele:

a) să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere pentru formarea profesională iniţială ca poliţist sau militar; b) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 8.00; c) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ; d) să aibă înălţimea de minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile.

3) Pentru locurile scoase la concurs în Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti, în şcolile de agenţi de poliţie şi pentru locurile Ministerului Administraţiei şi Internelor în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale, se recrutează bărbaţi şi femei, indiferent de specializări.

4) Pentru locurile Ministerului Administraţiei şi Internelor din instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale se recrutează şi femei numai pentru facultăţile, specializările şi specialităţile indicate.

Documente necesare constituirii dosarului de candidat: * Cererea de înscriere * Declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptare a condiţiilor de recrutare * Diploma de bacalaureat (copie legalizată) – sau adeverinţă (pentru absolvenţii anului 2010) * Foaia matricolă (copie legalizată) * Fisa medicală în original, concluzionată de Centrul Medical al M.A.I. Brăila * Copii ale actului de identitate, certificatului de naştere, căsătorie si livretului militar, după caz * Autobiografia * Tabelul nominal cu rudele candidatului * CertificatuI de cazier judiciar pentru candidat * Trei fotografii 3 / 4 cm, color * Două dosare plic * 30 coli albe format A4 xerox * Caracterizare

Testarea psihologică a tuturor candidaţilor, indiferent de instituţia de învăţământ pentru care au fost recrutaţi, se efectuează la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila, de către specialiştii din cadrul Centrului de Psihosociologie al Ministerului Administraţiei şi Internelor, potrivit planificării întocmite, astfel: * pentru candidaţii înscrişi la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ superior: în perioada 30 mai – 18 iunie 2011; * pentru candidaţii înscrişi la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ postliceal: în perioada 04 – 15 iulie 2011.

Pentru candidaţii care nu au promovat testarea psihologică sau au fost declaraţi „inapt medical”, activitatea de recrutare încetează. Examinarea medicală se efectuează în cadrul Centrului Medical Judeţean Brăila al M.A.I.

Perioada de concurs :

 A. Instituţiile de învăţământ superior : Admiterea în Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti se desfăşoară în perioada 17-29.07.2011 . Perioadele de desfăşurare, tematica şi bibliografia pentru concursul de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale pot fi obţinute de pe site-ul acestor instituţii.

B. Şcolile postliceale:  Concursul de admitere la şcolile de agenţi de poliţie “Vasile Lascăr”, Câmpina şi “Septimiu Mureşan”, Cluj-Napoca se organizează şi se desfăşoară în perioada 20.08–02.09.2011, conform graficului stabilit de către instituţiile de învăţământ.

(2) Candidaţii se vor prezenta în perioada 20–21.08.2011 la sediul şcolilor de agenţi de poliţie pentru care au optat, în vederea înscrierii şi achitării taxei de participare la concurs, în cuantumul stabilit conform competenţelor şi al eliberării legitimaţiei de concurs.

(3) La prezentarea pentru înscrierea la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ, candidaţii au asupra lor cartea de identitate/paşaportul, diploma de bacalaureat în original sau în copie legalizată (pentru candidaţii din seriile anterioare) sau adeverinţă eliberată de liceu (numai pentru absolvenţii promoţiei 2011) în care se menţionează media generală de la bacalaureat şi mediile obţinute în anii de liceu,  foaia matricolă a studiilor liceale în original sau în copie legalizată, contravaloarea taxei de înscriere, respectiv documentele doveditoare pentru exceptarea de la plata taxei de înscriere (conform prevederilor metodologiilor de admitere).

(4) Persoanele exceptate de plata taxei de concurs: * orfani de ambii părinţi * persoane care provin din casele de copii sau din plasament familial *  copii ai eroilor martiri ai Revoluţiei din Decembrie 1989 * răniţi în lupta pentru victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 * persoane cu venituri nete lunare pe membru de familie, calculate în luna anterioară celei în care se desfăşoară concursul de admitere, care nu depăşesc salariul minim net pe economie, calculat prin deducerea din salariul minim brut a impozitului * absolvenţi ai liceelor Ministerului Administraţiei şi Internelor, promoţia anului participării la concursul de admitere.

(5)  Candidaţii care solicită scutirea de taxă de participare la concurs trebuie să probeze cu acte că se află în una din situaţiile enumerate mai sus, la data înscrierii. Candidaţii se pot retrage în orice etapă a desfăşurării concursului de admitere, fără a li se restitui taxa de participare la concurs.

Informaţii suplimentare la telefon: 0239/606100, interior 20009 şi 20111 şi pe site-urile unităţilor de învăţământ ale M.A.I.: http://br.politiaromana.ro, www.academiadepolitie.ro, www.scoalapolcj.ro, www.scoalapolitie.ro, precum şi pe site-urile unităţilor de învăţământ ale M.A.p.N.:  www.mta.ro  şi www.armyacademy.ro.

 

 

Comentarii

comentariu

About the Author

-