Published On: joi, Mai 5th, 2011

Data limită pentru depunerea declaraţiei fiscale 200 este 16 mai!

Share This
Tags

* depăşirea termenului limită se sancţionează cu amendă cuprinsă între 10 şi 100 lei.

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală aminteşte contribuabililor brăileni şi nu numai, că termenul limită de depunere a “Declaraţiei privind veniturile realizate din România – formular 200″, pentru veniturile anului 2010, este data de 16 mai 2011. Declaraţia se completează şi se depune pentru următoarele categorii de venituri:
1- venituri din activităţi independente – activităţi comerciale, profesii libere, drepturi de proprietate intelectuală. Nu au obligația depunerii declarației persoanele fizice pentru care impozitul reținut de platitorii de venituri este final, potrivit opțiunii contribuabililor, în conformitate cu prevederile Codului fiscal. De asemenea, nu au obligația depunerii declarației persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat venituri din activități independente impuse pe baza de norme de venit, cu excepția persoanelor care au depus declarațiile de venit estimativ în luna decembrie si pentru care nu sau stabilit plați anticipate, conform legii.
2 – venituri din cedarea folosintei bunurilor – închirieri sau arendă.
Nu au obligația depunerii declarației, persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat venituri din cedarea folosinței bunurilor pentru care chiria prevazută în contractul încheiat între părți este stabilită în lei, nu au optat pentru determinarea venitului net în sistem real şi la sfârşitul anului anterior nu îndeplinesc condițiile pentru calificarea veniturilor în categoria veniturilor din activități independente, pentru care plățile anticipate cu titlu de impozit sunt egale cu impozitul anual datorat, şi impozitul este final;
3 – venituri din activităţi agricole determinate în sistem real;
4 – venituri realizate într-o formă de asociere – venitul declarat va fi venitul net/pierderea distribuită din asociere;
5 – transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise;
6 – venituri din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operațiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacționate pe piețe autorizate şi supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.

Pentru toate celelalte categorii de venituri obţinute de către contribuabili în anul 2010, respectiv venituri din: – salarii şi venituri asimilate salariilor; – investiţii, altele decât cele menţionate anterior;
- premii şi din jocuri de noroc; – pensii; – activităţi agricole a căror impunere este finală, respectiv veniturile obţinute prin valorificarea produselor vândute către unităţi specializate pentru colectare, unităţi de procesare industrială sau către alte unităţi pentru utilizare ca atare, pentru care impozitul s-a calculat prin reţinere la sursa prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii produselor livrate; – transferul proprietăţilor imobiliare;- alte surse NU SE DEPUN DECLARAŢII privind venitul realizat.

Cu ocazia completării şi depunerii Declaraţiei privind veniturile realizate din România, contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei unei sume, reprezentând până la 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil, câstigul net anual din operaţiuni de vânzare-cumparare de valută la termen, pe bază de contract, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii, unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii. De asemenea, aceeaşi posibilitate este acordată şi contribuabililor care în anul 2010 au obţinut venituri din salarii sau asimilate salariilor, care îşi pot exprima opţiunea prin completarea şi depunerea “formularului 230 – Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul pe venitul anual şi deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ”.

Formularele 200 şi 230 se completează de către contribuabili şi se depun personal sau prin împuternicit legal, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată.
Formularul 200 se completează pentru fiecare sursă şi categorie de venit. Formularul 200 – Declaraţia privind veniturile realizate din România” se poate depune şi on-line, pe site-ul www.anaf.ro., dacă contribuabilul dispune de un certificat digital calificat, obţinut conform prevederilor legale. Contribuabilii care au obţinut venituri din investiţii, pentru care au obligaţia completării şi depunerii formularului 200, nu vor mai anexa la acesta documentele emise de către intermediari (fişele de portofoliu), dacă aceste documente au fost anexate la formularul 225.
Depunerea “Declaraţiei privind veniturile realizate din România” – formular 200, după data de 16 mai 2011, se sancţionează cu amendă cuprinsă între 10 şi 100 lei.

Formularele 200 se pot obţine de la sediul unităţilor fiscale sau descărcate de pe site-ul ANAF – link-ul asistenta contribuabili/toate formularele.

Comentarii

comentariu

About the Author

-