Published On: mar, Apr 19th, 2011

PROIECT AL ORDINII DE ZI AL ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL MUNICIPAL BRĂILA DIN DATA DE 20.04.2011, SALA COMPANIEI DE UTILITĂŢI PUBLICE „DUNĂREA” S.A., ORA 10ºº

Share This
Tags

1) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind:

Aprobarea execuţiei bugetului general consolidat al Municipiului Brăila, întocmit pe cele două secţiuni, pentru trimestrul I, 2011.

2) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea H.C.L.M. nr. 174/20.06.2008 referitoare la <Aprobarea numărului şi domeniilor de activitate ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Brăila>, modificată şi completată prin H.C.L.M. nr. 175/26.06.2008, H.C.L.M. nr. 5/26.01.2009 şi H.C.L.M. nr. 129/29.04.2009.

3) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea H.C.L.M. nr.189/18.07.2008, referitoare la <Desemnarea               consilierilor locali municipali care vor face parte din Consiliile de Administraţie ale colegiilor naţionale, liceelor, grupurilor şcolare, şcolilor cu clasele I–VIII, precum şi ale grădiniţelor de pe raza Municipiului Brăila>, modificată prin H.C.L.M. nr.6/26.01.2009 şi H.C.L.M. nr.130/29.04.2009.

4) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea articolului 1 din H.C.L.M. Brăila nr.206/18.07.2008 referitoare la <Aprobarea componenţei Comisiei pentru atestarea administratorilor de imobile şi a Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea atestării administratorilor de imobile>.

5).Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea preţurilor şi tarifelor percepute de către S.C „ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR ŞI TÂRGURILOR” S.A. BRĂILA, pentru serviciile publice prestate pe anul 2011.

6).Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Preluarea de la Agenţia Naţională pentru Locuinţe a terenului în suprafaţă de 2332,00 mp, aparţinând domeniului public al Municipiului Brăila, precum şi a investiţiei <<Locuinţe pentru tineri destinate închirierii>>, cartier Brăiliţa – Etapa II, str. Salcâmului nr.1, Bl.B2, cu 32 unităţi locative şi transmiterea imobilului bloc de locuinţe şi a terenului aferent, conform lucrării de cadastru, în suprafaţă de 655,00 mp, în administrarea Serviciului de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ şi Cimitirelor Brăila.

7).Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Programului propriu anual de modernizare şi dezvoltare în domeniul energiei termice, pe anul 2011, al Municipiului Brăila.

8).Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea şi completarea H.C.L.M. Brăila nr.235/29.08.2008 referitoare la „Aprobarea listei spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale precum şi a celor în care se desfăşoară activităţi comune actului medical, care urmează a fi vândute conform prevederilor O.U.G. nr. 68/2008.”

9).Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea H.C.L.M. nr. 51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.

10).Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea procesului – verbal de negociere al Comisiei speciale de punere în aplicare a H.C.L.M. nr. 4/2003, referitoare la <Aprobarea novării contractelor de concesiune ce au ca obiect bunuri imobile ce aparţin domeniului privat al Municipiului Brăila, în contracte de vânzare – cumpărare> din cadrul şedinţei din data de 30.03.2011.

11).Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea H.C.L.M. nr.88/29.03.2010 referitoare la „Aprobarea proiectului <Reabilitare Casa Petre Ştefanescu Goangă>, a contribuţiei proprii reprezentând 2% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului, a finanţării tuturor cheltuielilor neeligibile şi a cheltuielilor suplimentare aferente proiectului”.

12).Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea poz. nr. 164, 171, 174, 176, 177, 180, 191, 207, 211, 212, 215, 234 a Capitolului D – „Sisteme de alimentare cu energie termică cu terenurile aferente”, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.279/11.08.2009, conform fişelor de evidenţă ale utilajelor pentru 12 PT-uri.

13).Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea poz. nr. 87, Capitolul H – „Terenurile şi clădirile Instituţiilor Publice”, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.279/11.08.2009 privind Şcoala Generală nr.18 „Mihu Dragomir” Brăila, conform procesului–verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr.41249/22.11.2010.

14).Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Brăila, a bunurilor rezultate din dezafectarea şinei de tramvai de pe str. Dorobanţi, ca urmare a lucrărilor de reabilitare stradală.

15).Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Închirierea prin încredinţare directă a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situat în Brăila, str. Mărăşti nr. 13, ASOCIAŢIEI „HRISTO BOTEV” A BULGARILOR DIN BRĂILA, pentru desfăşurarea activităţii.

16).Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Închirierea prin încredinţare directă a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situat în Brăila, str. Mărăşti nr.13, ASOCIAŢIEI REVOLUŢIEI ROMÂNE DIN DECEMBRIE 1989 BRĂILA, pentru desfăşurarea activităţii.

17).Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Închirierea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de  1,00 mp, teren ce aparţine domeniului public al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Str. Mihail Kogălniceanu c/c Str. Brateş, solicitantei S.C GDF SUEZ Energy România S.A., în vederea amplasării unei staţii de protecţie catodică.

18).Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Scoaterea la licitaţie publică, în vederea concesionării a terenului în suprafaţă de 648,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Dezrobirii nr. 43, pentru amenajarea unei parcări auto.

19).Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 157,00 mp aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din 257,00 mp, situat în Brăila, Str. Codrului nr. 40 bis, solicitanţilor BĂNCILĂ RIZEA şi BĂNCILĂ FĂNICA, teren pe care sunt amplasate construcţiile C1, C2, C3 şi C4 proprietate personală ale acestora.

20).Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Concesionarea  prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 349,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Moldovei nr. 90, solicitanţilor BÂRSAN VALERIU şi BÂRSAN LILIANA, în vederea reconstruirii şi extinderii construcţiei deţinute în proprietate de aceştia.

21).Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind:

Concesionarea prin încredinţare directă, a terenului în suprafaţă de 33,70 mp aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din 528,00 mp, situat în Brăila, Str. Braşoveni nr. 18, numiţilor MOGOŞ DUMITRU şi MOGOŞ MARCELA, teren pe care sunt amplasate construcţiile proprietate personală ale acestora.

22).Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 27,60 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din 528,00 mp, situat în Brăila, str. Braşoveni nr. 18, numitului PENCIU SPIRU, teren pe care sunt amplasate construcţiile  proprietate personală ale acestuia.

23).Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Concesionarea prin încredinţare directă, a terenului în suprafaţă de 30,50 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Str. Timiş nr. 48, reprezentând diferenţa dintre suprafaţa real măsurată – 205,00 mp şi suprafaţa rezultată din acte – 174,50 mp, numiţilor POPIŞTEANU VASILE şi POPIŞTEANU MARCELA, teren pe care sunt amplasate construcţiile  proprietate personală ale acestora.

24).Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Concesionarea prin încredinţare directă, a terenului în suprafaţă de 43,00 mp indiviz din 528,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Str. Fragilor nr. 1, numiţilor ROADEVIN ION şi ROADEVIN MARIA, teren pe care sunt amplasate construcţiile  proprietate personală ale acestora.

25).Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 116,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din suprafaţa totală de 316,00 mp real măsurat (400 mp conform act), situat în Brăila, str. Alexandru Lăpuşneanu nr. 13 A, doamnei SAVA LUCIA IOLANDA, teren pe care sunt amplasate construcţiile C1, C2, C3, C4 şi C5, proprietate personală ale acesteia.

26).Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 239,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Str. Andrei Cocoş nr. 52, lot 2, doamnei SIGHINAŞ MARIOARA, teren pe care sunt amplasate construcţiile proprietate personală ale acesteia.

27).Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 310/31.08.2010, referitoare la <Asocierea între Municipiul Brăila şi Asociaţia Club Sportiv „CUZA SPORT” Brăila, în vederea desfăşurării activităţii sportive>.

28).Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Alegerea Preşedintelui de Şedinţă al Consiliului Local Municipal Brăila.

29). Diverse.

P R I M A R,

AUREL GABRIEL SIMIONESCU

Comentarii

comentariu

About the Author

-