Published On: lun, Mar 28th, 2011

PROIECT AL ORDINII DE ZI AL ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL MUNICIPAL BRĂILA DIN DATA DE 30.03.2011, SALA COMPANIEI DE UTILITĂŢI PUBLICE „DUNĂREA” S.A., ORA 10ºº

Share This
Tags

1).Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului local al Municipiului Brăila, bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local, bugetelor instituţiilor finanţate integral din venituri proprii, bugetului veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local, precum şi a situaţiilor financiare, inclusiv anexele la acestea, pe anul 2010.

2).Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea utilizării în anul 2011 a excedentului bugetar local, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2010.

3).Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism pentru Municipiul Brăila.

4).Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea modalităţii de gestiune, a Regulamentului şi Caietului de sarcini, cu anexele aferente, ale serviciului de administrare a cimitirelor din Municipiul Brăila.

5).Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea modalităţii de gestiune, a Regulamentului şi Caietului de sarcini, cu anexele aferente, ale serviciului de administrare a fondului locativ şi a spaţiilor cu altă destinaţie aflate în domeniul public şi privat al Municipiului Brăila.

6).Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru POLIŢIA LOCALĂ BRĂILA, pe anul 2011.

7).Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea procesului – verbal de negociere al Comisiei speciale de punere în aplicare a H.C.L.M. nr. 4/2003, referitoare la <Aprobarea novării contractelor de concesiune ce au ca obiect bunuri imobile ce aparţin domeniului privat al Municipiului Brăila, în contracte de vânzare – cumpărare> din cadrul şedinţei din data de 21.02.2011.

8).Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea art.1 din H.C.L.M. Brăila nr.141/15.07.2004 referitoare la „Constituirea Comisiei sociale, în vederea analizării cererilor şi repartizării locuinţelor aflate în domeniul public şi privat al Municipiului Brăila, precum şi a locuinţelor pentru tineri destinate închirierii construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe”.

9).Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea poz. nr.92, Cap. H – „Terenurile şi clădirile instituţiilor publice”, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.279/11.08.2009, privind Şcoala Generală nr.23 „Mihai Eminescu” Brăila, conform proceselor – verbale de recepţie la terminarea lucrărilor nr.2047/2006 şi nr.2427/2007.

10).Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea poz. nr.96, Cap. H – „Terenurile şi clădirile instituţiilor publice”, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.279/11.08.2009, privind Şcoala Generală nr.29 „Mihail Sadoveanu” Brăila, conform proceselor – verbale de recepţie la terminarea lucrărilor nr.1009/2008 şi nr.1755/2009.

11).Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind:  Completarea poz. nr.108, Cap. H – „Terenurile şi clădirile instituţiilor publice”, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.279/11.08.2009, privind Grupul Şcolar „Anghel Saligny” Brăila, conform documentaţiei de cadastru, a autorizaţiei de construire şi a procesului – verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr.119/2011.

12).Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea poz. nr. 112, Capitolul H – „Terenurile şi clădirile Instituţiilor Publice”, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.279/11.08.2009 privind Liceul Pedagogic „D.P. Perpessicius” Brăila, conform procesului – verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  nr. 1845/14.12.2006.

13).Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Darea în administrare a unor spaţii situate în Policlinica nr.2 Hipodrom, Spitalului Judeţean de Urgenţă Brăila, în vederea desfăşurării activităţii.

14).Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea anexei, parte integrantă a H.C.L.M. Brăila nr.133/29.04.2010, referitoare la „Stabilirea cotelor indivize de teren şi spaţii de folosinţă comună corespunzătoare spaţiilor situate în imobilul proprietate privată a Municipiului Brăila, situat în Brăila, strada Pietăţii nr.3, generic denumit Policlinica Hipodrom”.

15).Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea H.C.L.M. nr. 51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.

16).Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Trecerea din domeniul public, în domeniul privat al Municipiului Brăila şi concesionarea prin încredinţare directă, a terenului în suprafaţă totală de 225,00 mp, situat în Brăila, Staţiunea balneară Lacu Sărat, solicitantei S.C. „NELISIM PROD” S.R.L. BRĂILA, în vederea amenajării şi extinderii actualului spaţiu comercial.

17).Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Concesionarea prin încredinţare directă, a terenului în suprafaţă de 27,00 mp, aparţinând domeniului public al Municipiului Brăila, situat în Municipiul Brăila, Str. Constantin Nottara nr. 6A, aferent modulului comercial existent, solicitantei S.C. „PODANIC COM” S.R.L. BRĂILA.

18).Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Concesionarea prin încredinţare directă, a terenului în suprafaţă de 71,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Str. Militară nr.5, solicitantului BREBEANU MARIN DANIEL, în vederea extinderii construcţiilor existente, proprietate personală ale acestuia.

19).Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Concesionarea prin încredinţare directă, a terenului în suprafaţă de 159,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Strada Graurului nr. 11, solicitanţilor DÎRCĂ CONSTANTIN şi DÎRCĂ VASILICA, teren pe care sunt amplasate construcţiile C1 şi C2, proprietate personală ale acestora.

20).Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Concesionarea prin încredinţare directă, a terenului, în suprafaţă de 308,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila,  Str. Pescăruşului nr.12A, domnului GRAMA MARIUS, teren pe care sunt amplasate construcţiile C1 şi C2, proprietate personală ale acestuia.

21).Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Concesionarea prin încredinţare directă, a terenului în suprafaţă de 485,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Str. Prahovei nr. 41, numiţilor ZAHARIA VIOREL şi ZAHARIA AURORA, teren pe care sunt amplasate construcţiile C1, C2 şi C3, proprietate personală ale acestora.

22).Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor bunuri aflate în patrimoniul S.C. CET S.A. în baza contractului de concesiune, în vederea casării şi, după caz, a valorificării sau utilizării în reparaţii pentru alte instalaţii a unor bunuri aparţinând patrimoniului public.

23).Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru obiectivul <CONSTRUIRE CARTIERUL DE VEST>, situat în Municipiul Brăila, Şos. Râmnicu Sărat nr.92, elaborat de S.C. COM VEN IMOBILIARE S.R.L.

24).Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea amplasării bustului cetăţeanului brăilean NAUM VECHILARGI, ideolog al Renaşterii Naţionale albaneze, la intersecţia Bulevardului Independenţei cu Strada Şcolilor.

25).Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Stabilirea cuantumului maxim şi a condiţiilor de acordare a prestaţiilor financiare excepţionale acordate la nivelul Municipiului Brăila, în conformitate cu prevederile Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare.

26).Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea prevederilor art. 2 din H.C.L.M. nr. 428/20.12.2010 şi aprobarea încheierii convenţiilor definitive pentru acordarea de servicii de asistenţă socială, încheiate între Consiliul Local Municipal Brăila, prin Direcţia de Asistenţă Socială Brăila şi asociaţiile sau fundaţiile selectate, conform Legii     nr. 34/1998.

27).Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea şi completarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al POLIŢIEI LOCALE BRĂILA aprobat conform anexei nr.3, parte integrantă din H.C.L.M. Brăila nr.56/31.01.2011.

28).Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Participarea Poliţiei Locale Brăila la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional.

29).Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea desfăşurării activităţii de „autogară”, de către S.C.”BRAICAR” S.A. BRĂILA, în locaţia situată în Municipiul Brăila, Aleea Parcului nr.1.

30).Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea articolului 1, alin.(1) din H.C.L.M. Brăila nr.194/ 18.07.2008 referitoare la „Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Brăila în comisiile de vânzare şi contestaţie prevăzute de O.U.G. nr.68/2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ – teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale”.

31).Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Alocarea sumei de 19.037 lei, din bugetul Casei de Cultură al Municipiului Brăila, în vederea participării la Festivalul Tineretului şi Sportului Nilüfer 2011, ediţia a X – a, în perioada 15 -26 aprilie 2011, Nilüfer – Bursa, Turcia.

32).Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Acordul de principiu pentru asocierea între Liceul Teoretic „Panait Cerna” Brăila şi S.C. „MAVIDAN” SRL Brăila, în vederea amenajării în incinta liceului a unui teren de sport.

33).Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Alegerea Preşedintelui de Şedinţă al Consiliului Local Municipal Brăila.

34). RAPORTUL PRIMARULUI  MUNICIPIULUI BRĂILA privind starea economică, socială şi de mediu a Municipiului Brăila, precum şi activitatea desfăşurată în anul 2010.

35).Raportul de activitate şi evaluarea performanţelor profesionale ale  Secretarului Municipiului Brăila.

36).Informare a Poliţiei Locale Brăila privind: „Activitatea de combatere a fenomenului de comercializare a substanţelor etnobotanice, la nivelul Municipiului Brăila”.

37). Diverse.

P R I M A R,

AUREL GABRIEL SIMIONESCU

Comentarii

comentariu

About the Author

-