Published On: mie, Feb 16th, 2011

PROIECT AL ORDINII DE ZI A ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL MUNICIPAL BRĂILA DIN DATA DE 21.02.2011

Share This
Tags

SALA COMPANIEI DE UTILITĂŢI PUBLICE „DUNĂREA” S.A., ORA 10ºº

1). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Brăila pe anul 2011.

2). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Pantelimon” Brăila, pentru anul 2011.

3). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ DE ADMINISTRARE A FONDULUI LOCATIV ŞI A CIMITIRELOR BRĂILA, pe anul 2011.

4). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ DE ADMINISTRARE ŞI GOSPODĂRIRE LOCALĂ BRĂILA, pe anul 2011.

5). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ SEROPLANT BRĂILA, pe anul 2011.

6). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE CĂLĂTORI ŞI ADMINISTRARE PORTUARĂ BRĂILA, pe anul 2011.

7). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea bugetului general consolidat al Municipiului Brăila pe  anul 2011.

8). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea ORGANIGRAMEI şi a NUMĂRULUI DE PERSONAL, a STATULUI DE FUNCŢII, precum şi a REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE pentru APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI  MUNICIPIULUI BRĂILA.

9). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Asigurarea cofinanţării în procent de 30% a lucrărilor de bază,  inclusiv contravaloarea taxelor şi impozitelor datorate şi plătibile pe teritoriul României la obiectivul de investiţie ,,Bazin de înot Olimpic – Str. Aleea Parcului nr. 7A, Municipiul Brăila, Judeţul Brăila” din cadrul Programului „Bazine de înot”, realizat prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” – S.A.”

10). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă pentru beneficiarii de ajutor social, pentru anul 2011, în baza prevederilor art.6 alin. (7) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.

11). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea listei bunurilor considerate de strictă necesitate pentru nevoile unei familii, a listei bunurilor care nu sunt considerate de strictă necesitate, precum şi a veniturilor potenţiale provenite din valorificarea bunurilor ce depăşesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de strictă necesitate pentru nevoile unei familii, în baza art.8 alin.(7) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.

12). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Regulamentului de Organizare şi funcţionare al Direcţiei de Asistenţă Socială Brăila.

13). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea H.C.L.M. nr.286/06.08.2010, art. 2, Anexa nr. 2 privind Statul de funcţii al SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE CĂLĂTORI şi ADMINISTRARE PORTUARĂ BRĂILA.

14). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea Anexei nr. 1 prevăzută la art. 1 din H.C.L.M. nr. 146/31.05.2010 cu pct. IVtarife pentru închiriere teren” .

15). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea şi completarea anexelor nr.1 şi 2 din H.C.L.M. nr.174/28.11.2002, referitoare la „Punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale sau de prestări de servicii aflate în administrarea Direcţiei Serviciilor Publice Brăila”, cu modificările şi completările ulterioare.

16). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea proceselor – verbale de negociere ale Comisiei speciale de punere în aplicare a H.C.L.M. nr. 4/2003, referitoare la <Aprobarea novării contractelor de concesiune ce au ca obiect bunuri imobile ce aparţin domeniului privat al Municipiului Brăila, în contracte de vânzare – cumpărare> din cadrul şedinţelor din data de 26.01.2011 şi 31.01.2011.

17). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea poz. nr. 84, Capitolul H – „Terenurile şi clădirile Instituţiilor Publice”,  din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.279/11.08.2009 privind Şcoala Generală nr.13 „Nedelcu Chercea” Brăila, conform procesului–verbal de recepţie finală la terminarea lucrărilor nr. 485/06.10.2009.

18). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea Cap. H – „Terenurile şi clădirile instituţiilor publice”, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.279/11.08.2009, conform deciziilor emise de Ministerul Finanţelor Publice.

19). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea H.C.L.M. nr. 51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.

20). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Trecerea din administrarea S.C. CET S.A. Brăila în administrarea Consiliului Local Municipal Brăila a unor bunuri publice ce se regăsesc la poziţiile nr. 174, 190, 192 şi 199, capitolul D – Sisteme de Alimentare cu Energie Termică, cu terenuri aferente, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 279/11.08.2009.

21). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Trecerea din domeniul public, în domeniul privat al Municipiului Brăila şi schimbarea destinaţiei din spaţiu cu altă destinaţie, în spaţiu cu destinaţia de locuinţă, a apartamentelor nr.3, 5 şi 6 situate în Brăila, Aleea Lebedei nr.1, Bloc E.4, parter.

22). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Scoaterea la licitaţie publică, în vederea concesionării, a terenului  în suprafaţă de 281,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Str. Lanului nr.10, lot 20, în vederea construirii unei locuinţe.

23). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 154,00 mp indiviz din 1714,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Str. Mercur nr. 56, solicitantei S.C. „PHOENIX IND” S.R.L. Brăila, teren aferent construcţiilor, proprietatea acesteia.

24). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 1139,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Şos. Râmnicu Sărat nr. 111 lot 2/2, solicitantei S.C. „TRANSALGEO” S.R.L. Brăila, teren pe care sunt amplasate construcţiile C1 (fost C3), C3(fost C6) şi C4 (fost C7), proprietatea acesteia.

25). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Concesionarea prin încredinţare directă, a terenului în suprafaţă de 2958,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Municipiul Brăila, Şoseaua Buzăului nr. 9A,  SOCIETĂŢII COOPERATIVA MEŞTEŞUGĂREASCĂ 1 DECEMBRIE BRĂILA, teren pe care sunt amplasate construcţiile C1, C2, C3 şi C4, proprietatea acesteia,

26). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Concesionarea prin încredinţare directă, fără licitaţie publică, conform Legii nr. 341/2004, a terenului în suprafaţă de 100,00 mp, aparţinând domeniului public al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Aleea Mecanizatorilor, nr. 1A, domnului DINCĂ IONEL – Luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, în vederea construirii unui spaţiu comercial sau de prestări servicii.

27). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Concesionarea prin încredinţare directă, a terenului, în suprafaţă de 35,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Str. Gh. Constantinescu nr. 79 bis, domnului IONIŢĂ GHEORGHE, teren pe care sunt amplasate construcţiile C1, C2, C3 şi C5 proprietate personală ale acestuia.

28). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Concesionarea prin încredinţare directă, a terenului, în suprafaţă de 95,50 mp indiviz din 191,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Str. Ştefan cel Mare nr. 68 (fost nr.62), numitelor MORARU OANA – ELISABETA, PETRESCU GEORGETA şi IVANCIU ELENA – DIANA, teren pe care sunt amplasate construcţiile proprietate personală ale acestora.

29). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Concesionarea prin încredinţare directă, a terenului, în suprafaţă de 140,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Str. Olteniei nr. 13 bis, solicitanţilor SIMA IONUŢ şi PURCĂREA LILIANA, teren pe care sunt amplasate construcţiile C1, C2 şi C3, proprietate personală ale acestora.

30). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Concesionarea  prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 640,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Str. Motrului, nr.1, solicitanţilor ŞTIRBU VASILE şi ŞTIRBU PARASCHIVA, teren pe care sunt amplasate construcţiile proprietate  personală  ale  acestora.

31). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Concesionarea  prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 7886,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Str. Vadul Ghecetului lot 2, solicitantei S.C. HERCULES S.A., în vederea edificării unui depozit pentru extinderea capacităţii de depozitare şi operare a portului Brăila.

32). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Brăila şi aprobarea componenţei comisiei de licitaţie pentru concesionarea unui teren în              Perimetrul III, aflat în administrarea R.A. „ADMINISTRAŢIA ZONEI LIBERE” BRĂILA.

33). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea listei de priorităţi cu solicitanţii care au acces la locuinţele pentru tineri, destinate închirierii, construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe.

34). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea actului adiţional nr.7 la Contractul de asociere nr.16772/13.05.1998 privind serviciul public de salubrizare al Municipiului Brăila.

35). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Ajustarea şi modificarea tarifelor serviciului de transport public local de  călători în Municipiul Brăila, practicate de S.C. „BRAICAR” S.A. Brăila, începând cu data de 01.03.2011.

36). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Alegerea Preşedintelui de Şedinţă al Consiliului Local Municipal Brăila.

37). D i v e r s e.

P R I M A R,

AUREL GABRIEL SIMIONESCU

Comentarii

comentariu

About the Author

-