Published On: mie, Ian 26th, 2011

PROIECT AL ORDINII DE ZI A ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL MUNICIPAL BRĂILA DIN DATA DE 31.01.2011, SALA COMPANIEI DE UTILITĂŢI PUBLICE „DUNĂREA” S.A., ORA 10ºº

Share This
Tags

1). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Alegerea unui viceprimar al Municipiului Brăila.

2). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2011.

3). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea PLANULUI DE ANALIZĂ ŞI ACOPERIRE A RISCURILOR AL MUNICIPIULUI BRĂILA.

4). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Acordarea unui mandat special Primarului, în calitate de reprezentant al Municipiului Brăila în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Dunărea” Brăila.

5). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Brăila în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO DUNĂREA” Brăila.

6). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea redevenţei pentru bunurile concesionate S.C. „ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR ŞI TÂRGURILOR” – S.A. BRĂILA, pentru anul 2011.

7). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Municipal Brăila nr.310 din 29.09.2009 privind aprobarea contribuţiei Municipiului Brăila la finanţarea Proiectului “Reabilitarea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în Judeţul Brăila”.

8). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General şi a Regulamentului de Urbanism, aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr.2/31.01.2001, până la data aprobării noului Plan Urbanistic General al Municipiului Brăila, dar nu mai târziu de 31.01.2013.
9). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru obiectivul <COMPLEX REZIDENŢIAL CAPORAL MUŞAT>, iniţiat de   MUNICIPIUL BRĂILA.

10). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind:  Modificarea H.C.L.M. nr. 321/27.09.2010 referitoare la <Aprobarea documentaţiei tehnico – economice (proiect tehnic + detalii de execuţie) pentru proiectul „Reabilitare şi modernizare anexă Cămin persoane vârstnice „Sf. Petru şi Pavel”, str. Zambilelor nr.1A (fost nr.2), Brăila”, a proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect>, ca urmare a modificărilor survenite în urma evaluării tehnice şi financiare.

11). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind:  Completarea cu o nouă poziţie a Capitolului H – „Terenurile şi clădirile instituţiilor publice”, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.279/11.08.2009, conform procesului – verbal de recepţie nr.311/30.12.2009 la terminarea lucrărilor a imobilului „Centrul Social Multifuncţional pentru comunitatea de romi din Cartierul Lacu Dulce – Municipiul Brăila”.

12). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Preluarea şi susţinerea activităţii CENTRULUI SOCIAL MULTIFUNCŢIONAL PENTRU COMUNITATEA ROMĂ DIN CARTIERUL LACU DULCE DIN MUNICIPIUL BRĂILA, începând cu luna februarie 2011, pentru o perioada de minim 5 ani de către DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ BRĂILA, prin acoperirea costurilor lunare de întreţinere şi funcţionare.

13). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Brăila.

14). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea Caietului de sarcini al serviciului de salubrizare din Municipiul Brăila, aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr.47//26.02.2010.

15). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea actului adiţional nr.7 la Contractul de asociere nr.16772/13.05.1998 privind serviciul public de salubrizare al Municipiului Brăila.

16). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea efectelor juridice ale H.C.L.M. Brăila nr.393/29.11.2010 referitoare la <Completarea H.C.L.M. nr.225/29.08.2008 privind „Aprobarea criteriilor suplimentare de departajare a solicitărilor formulate în baza Legii nr. 15/2003, republicată, referitoare la sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală”>.

17). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea H.C.L.M. nr. 51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.

18). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea procesului – verbal de negociere al Comisiei speciale de punere în aplicare a H.C.L.M. nr. 4/2003, referitoare la <Aprobarea novării contractelor de concesiune ce au ca obiect bunuri imobile ce aparţin domeniului privat al Municipiului Brăila, în contracte de vânzare – cumpărare> din cadrul şedinţei din data de 28.12.2010.

19). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea şi completarea anexelor nr.2 şi 3 din H.C.L.M. nr.174/28.11.2002, referitoare la „Punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale sau de prestări de servicii aflate în administrarea Direcţiei Serviciilor Publice Brăila.”, cu modificările şi completările ulterioare.

20). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea cu o nouă poziţie a Capitolului H – „Terenurile şi clădirile instituţiilor publice”, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.279/11.08.2009, conform protocolului şi a procesului verbal de predare – primire a imobilului UM 02542 – Cazarma 576, situat în Brăila, Calea Călăraşilor nr.236.

21). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea cu o nouă poziţie a Capitolului B – „Sisteme de alimentare cu apă, cu terenurile aferente” şi cu patru noi poziţii a Capitolului C – „Sisteme de canalizare şi epurare a apelor uzate, cu terenurile aferente” şi trecerea din Domeniul Public în Domeniul Privat a poziţiei 168 – Capitolul C – „Sisteme de canalizare şi epurare a apelor uzate, cu terenurile aferente”, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.279/11.08.2009, în vederea casării şi valorificării.

22). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Concesionarea prin încredinţare directă, a terenului în suprafaţă de 24,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Municipiul Brăila, Calea Galaţi nr.55, lot 1, S.C.  „Z – FARM” S.R.L. BRĂILA, în vederea extinderii construcţiei existente, proprietatea acesteia.

23). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Concesionarea  prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 218,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Str. Fundătura Eroilor 1, nr.1, solicitantelor ANTROP TATIANA şi FULGER LENUŢA, teren pe care sunt amplasate construcţiile proprietate  personală  ale  acestora.

24). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Concesionarea  prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 175,00 mp aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din suprafaţa totală de 275,00 mp, situat în Brăila, Str. George Coşbuc, nr.38, solicitanţilor STROE DUMITRU şi STROE RADA, teren pe care sunt amplasate construcţiile C1 şi C2, proprietate  personală  ale  acestora.

25). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 278,70 mp aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din suprafaţa totală de 530,00 mp, situat în Brăila, Str. Armata Poporului, nr.13, solicitanţilor VLAD VASILE şi VLAD GEORGETA,  teren pe care sunt amplasate construcţiile C.4 şi C.5, proprietate personală ale acestora.

26). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Atribuirea în proprietate domnului MANOLE IONEL, a terenului aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Ansamblul Rezidenţial „Cimbrului”, Str. Blasova nr.5, în suprafaţă de  249,00 mp, în conformitate cu prevederile Legii nr.341/2004.

27). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Atribuirea în proprietate doamnei BALABAN MIHAELA, a terenului aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Ansamblul Rezidenţial „Cimbrului”, Str. Blasova nr.7, în suprafaţă de  248,00 mp, în conformitate cu prevederile Legii nr.341/2004.

28). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Atribuirea în proprietate domnului BALABAN VIRGIL, a terenului  aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Ansamblul Rezidenţial „Cimbrului”, Str. Blasova nr.9, în suprafaţă de  248,00 mp, în conformitate cu prevederile Legii nr.341/2004.

29). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Atribuirea în proprietate domnului IORCIC NICOLAE, a terenului  aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Ansamblul Rezidenţial „Cimbrului”, Str. Blasova nr.11, în suprafaţă de  248,00 mp, în conformitate cu prevederile Legii nr.341/2004.

30). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Atribuirea în proprietate domnului IORDACHE ALEXANDRU, a terenului aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Ansamblul Rezidenţial „Cimbrului”, Str. Blasova nr.13, în suprafaţă de  248,00 mp, în conformitate cu prevederile Legii nr.341/2004.

31). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Atribuirea în proprietate domnului MIHAI LIVIU CĂTĂLIN, a terenului aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Ansamblul Rezidenţial „Cimbrului”, Str. Blasova nr.15, în suprafaţă de 248,00 mp, în conformitate cu prevederile Legii nr.341/2004.

32). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Atribuirea în proprietate domnului CIORANU ŞTEFAN, a terenului  aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Ansamblul Rezidenţial „Cimbrului”, Str. Blasova nr.17, în suprafaţă de 248,00 mp, în conformitate cu prevederile Legii nr.341/2004.

33). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Atribuirea în proprietate doamnei MOLDOVEANU IOAN ELENA, a terenului aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Ansamblul Rezidenţial „Cimbrului”, Str. Blasova nr.19, în suprafaţă de 249,00 mp, în conformitate cu prevederile Legii nr.341/2004.

34). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Atribuirea în proprietate domnului MARINIŢU DANIEL, a terenului aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Ansamblul Rezidenţial „Cimbrului”, Str. Blasova nr.21, în suprafaţă de 249,00 mp, în conformitate cu prevederile Legii nr.341/2004.

35). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Atribuirea în proprietate domnului MARINIŢU LEONARD, a terenului aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Ansamblul Rezidenţial „Cimbrului”, Str. Blasova nr.23, în suprafaţă de 249,00 mp, în conformitate cu prevederile Legii nr.341/2004.

36). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Atribuirea în proprietate domnului SAMOILĂ ION, a terenului aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Ansamblul Rezidenţial „Cimbrului”, Str. Blasova nr.25, în suprafaţă de 249,00 mp, în conformitate cu prevederile Legii nr.341/2004.

37). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Atribuirea în proprietate domnului TOMOPOLO CONSTANTIN, a terenului aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Ansamblul Rezidenţial „Cimbrului”, Str. Blasova nr.27, în suprafaţă de 249,00 mp, în conformitate cu prevederile Legii nr.341/2004.

38). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Atribuirea în proprietate domnului ŞERBAN LAURENŢIU, a terenului aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Ansamblul Rezidenţial „Cimbrului”, Str. Blasova nr.29, în suprafaţă de 249,00 mp, în conformitate cu prevederile Legii nr.341/2004.

39). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Atribuirea în proprietate doamnei NICOLESCU VLĂSCEANU MIHAIELA CRISTINA, a terenului aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Ansamblul Rezidenţial „Cimbrului”, Str. Blasova nr.31, în suprafaţă de 249,00 mp, în conformitate cu prevederile Legii nr.341/2004.

40). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Atribuirea în proprietate doamnei ICHIM IULIA GABRIELA, a terenului aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Ansamblul Rezidenţial „Cimbrului”, Str. Blasova nr.33, în suprafaţă de 249,00 mp, în conformitate cu prevederile Legii nr.341/2004.

41). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Atribuirea în proprietate domnului MITITELU DUMITRU, a terenului aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Ansamblul Rezidenţial „Cimbrului”, Str. Blasova nr.35, în suprafaţă de 249,00 mp, în conformitate cu prevederile Legii nr.341/2004.

42). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Atribuirea în proprietate doamnei MILEA VIORICA, a terenului aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Ansamblul Rezidenţial „Cimbrului”, Str. Blasova nr.37, în suprafaţă de 249,00 mp, în conformitate cu prevederile Legii nr.341/2004.

43). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Atribuirea în proprietate doamnei CIOCHINĂ DOINA FLORENTINA, a terenului  aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Ansamblul Rezidenţial „Cimbrului”, Str. Blasova nr.39, în suprafaţă de 250,00 mp, în conformitate cu prevederile Legii nr.341/2004.

44). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Atribuirea în proprietate doamnei DAVID GEORGETA, a terenului aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Ansamblul Rezidenţial „Cimbrului”, Str. Blasova nr.41, în suprafaţă de 250,00 mp, în conformitate cu prevederile Legii nr.341/2004.

45). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Atribuirea în proprietate doamnei AVRĂMESCU ADRIANA, a terenului aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Ansamblul Rezidenţial „Cimbrului”, Str. Blasova nr.43, în suprafaţă de 250,00 mp, în conformitate cu prevederile Legii nr.341/2004.

46). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Atribuirea în proprietate doamnei BRATU DANIELA MĂDĂLINA, a terenului aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Ansamblul Rezidenţial „Cimbrului”, Str. Blasova nr.45, în suprafaţă de 252,00 mp, în conformitate cu prevederile Legii nr.341/2004.

47). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru obiectivul <EXTINDERE ŞI ÎNCHIDERE BALCON>, situat în Ansamblul Hipodrom, bl.G12, parter, ap. 22, iniţiat de ISTRATE MARIOARA.

48). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru obiectivul <CONSTRUIRE AUTOGARĂ P+1E DIN LEMN>, situat pe Calea Galaţi nr.118, lot 1, iniţiat de BABA MIHAELA.

49). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea înfiinţării POLIŢIEI LOCALE BRĂILA prin reorganizarea Direcţiei Poliţia Comunitară Brăila.

50). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea ORGANIGRAMEI şi A NUMĂRULUI DE PERSONAL, A STATULUI DE FUNCŢII, precum şi a REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE pentru APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI  MUNICIPIULUI BRĂILA.

51). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea Actului Constitutiv al S.C. ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR ŞI TÂRGURILOR”- S.A. BRĂILA.

52). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Instituirea taxei speciale pentru desfacerea căsătoriei, prin acordul soţilor, pe cale administrativă.

53). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila şi consilierii locali municipali membri in AGA la SC CET SA Brăila privind: Aprobarea Studiului de fundamentare privind ”Eficientizarea sistemului centralizat de  producere şi distribuţie a energiei termice din Municipiul Brăila”, întocmit conform Legii nr.178/2010, legea parteneriatului public-privat şi a H.G.R. nr.1239/2010 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr.178/2010.

54). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea documentelor care stau la baza proiectului de parteneriat public-privat, privind „Eficientizarea sistemului centralizat de producere şi distribuţie a energiei termice din Municipiul Brăila”, prevăzute la pct.1 din Anexa nr.1 la H.G.R. nr.1239/2010.

55). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind:  Constatarea încetării de drept, înainte de termen a mandatului de consilier local al Domnului Necula Stănel Ionel, ca urmare a aplicării prevederilor art.9 alin.(2) lit.h1) din Legea nr.393/2004 – Statutul aleşilor locali.

56). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Validarea mandatului de consilier local pentru Domnul BIBICU CONSTANTIN,  membru al Partidului Democrat Liberal Brăila.

57). Depunerea Jurământului.

58). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Alegerea Preşedintelui de Şedinţă al Consiliului Local Municipal Brăila.

59). Raport de activitate al Serviciului Unitatea Municipală de Monitorizare a Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice pe anul 2010.

60). D i v e r s e.

P R I M A R,

AUREL GABRIEL SIMIONESCU

Comentarii

comentariu

About the Author

-