Published On: vin, Dec 17th, 2010

PROIECT AL ORDINII DE ZI A ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL MUNICIPAL BRĂILA DIN DATA DE 20.12.2010 SALA COMPANIEI DE UTILITĂŢI PUBLICE „DUNĂREA” S.A., ORA 10ºº

Share This
Tags

1). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Stabilirea impozitelor şi taxelor locale, aplicabile în anul fiscal 2011.

2). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea modalităţii de gestiune, a Regulamentului şi Caietului de sarcini, cu anexele aferente, ale serviciului de administrare a spaţiilor verzi din Municipiul Brăila.

3). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Actualizarea taxelor speciale practicate de Serviciul de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ şi a Cimitirelor Brăila‚ aplicabile în  anul fiscal  2011.

4). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Împuternicirea Serviciului de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ şi a Cimitirelor Brăila să aplice prevederile  O.G. nr. 92/2003, privind Codul de procedură fiscală, precum şi prevederile Legii nr. 571/2003, privind Codul fiscal.

5). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea tarifelor percepute de către S.C. „ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR ŞI TÂRGURILOR” S.A. BRĂILA, pentru serviciile publice prestate, începând cu data de 01.01.2011.

6). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea tarifelor pentru salubrizare pentru anul 2011.
7). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea Organigramei şi a Statului de Funcţii la Serviciul de Utilitate Publică de Administrare şi Gospodărire Locală Brăila.

8). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Regulamentului şi indicatorilor de performanţă precum şi a Caietului de sarcini ai serviciului „Protecţia animalelor şi ecarisaj” din Municipiul Brăila.

9). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind:  Aprobarea preţului de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice, compensarea unitară pentru combustibil acordată de la bugetul de stat şi subvenţia asigurată de la bugetul local, în condiţiile menţinerii preţului local de facturare la populaţie, începând cu data de 01.01.2011.

10). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Acordul de principiu al Consiliului Local Municipal Brăila în vederea schimbării locaţiei Căminului pentru persoane vârstnice „Sf. Nicolae” Brăila.

11). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea liniilor prioritare de subvenţionare pentru asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică care infiinţeaza şi administrează unităţi de asistenţă socială de la bugetul local pentru anul 2011 şi stabilirea nivelului mediu lunar al subvenţiei care se acorda de la bugetul local pentru o persoană asistată.

12). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea încheierii convenţiilor provizorii pentru acordarea de servicii de asistenţă socială, încheiate între Consiliul Local Municipal Brăila prin Direcţia de Asistenţă Socială şi asociaţia sau fundaţia selectată conform Legii nr.34/1998.

13). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Stabilirea situaţiilor care motivează acordarea ajutoarelor de urgenţă, altele decât cele stabilite de art.28 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările şi completările ulterioare şi încetarea aplicabilităţii H.C.L.M. Brăila nr.211/26.09.2006.

14). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea înfiinţării „Administraţiei portuare” în cadrul Serviciului de Transport Public Local de Călători şi Administrare Portuară Brăila, conform prevederilor Legii nr.108/03.06.2010.

15). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Amenajare sens giratoriu Şoseaua Buzăului (OMV)”.

16). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea H.C.L.M. nr. 51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.

17). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind:  Completarea poz. nr.86, Capitolul H – „Terenurile şi clădirile Instituţiilor Publice”,  din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.279/11.08.2009 privind Şcoala Generală nr.17 „Ecaterina Teodoroiu” Brăila, conform procesului–verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 19442/20.05.2010.

18). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea poz. nr. 153, 164, 166, 167, 168, 171, 173, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 188, 191, 194, 199 ,201 ,202, 203, 205, 206, 207, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 217, 218, 219, 254, 276 şi completarea cu două noi poziţii a Capitolului D – „Sisteme de alimentare cu energie termică cu terenurile aferente”, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.279/11.08.2009, conform proceselor–verbale de recepţie finală la terminarea lucrărilor de investiţii.

19). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Includerea în inventarul domeniul public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.CL.M. nr. 279/2009, la Cap. I –Locuinţe sociale, a blocurilor de locuinţe sociale situate în Ans. Lacu Dulce, Str. Mina Minovici nr.5, Bl.B6, Str. Şt. Mihăilescu Brăila nr.8, Bl.B7 şi Str. Mina Minovici nr.7, Bl.B8 şi transmiterea acestora în administrarea  Serviciului de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ şi a Cimitirelor Brăila.

20). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea cererii dlui. MUNTEANU VIRGIL şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, str. Trandafir Djuvara nr.2, în suprafaţă de 250,00 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată.

21). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Concesionarea  prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 57,58 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Cărămidari, nr.52, solicitanţilor CATANĂ FLORENTINA şi CATANĂ ION, teren pe care sunt amplasate construcţiile C1, C2, C3 şi C4, proprietatea  personală  ale  acestora.

22). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Concesionarea  prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 443,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Strada George Enescu, nr. 142, solicitanţilor DROB IOAN şi DROB ANICA, teren pe care sunt amplasate construcţiile C.1, C.2 şi C.3, proprietate  personală  ale  acestora.

23). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Concesionarea  prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 241,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Olteniei, nr.1, solicitantului STAN MARIUS, teren pe care este amplasată construcţia C 1, proprietatea  personală  a  acestuia.

24). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Scoaterea la licitaţie publică, în vederea concesionării, a terenului  în suprafaţă de 117,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Strada Vadul Rizeriei, nr.4 A, în vederea desfăşurării unei activităţi economice.

25). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Repartizarea prin încredinţare directă, spre închiriere, a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situat în Brăila, Strada Goleşti, nr.1, parter, ASOCIAŢIEI VICTIMELOR REVOLUŢIEI ROMÂNE DIN DECEMBRIE 1989 BRĂILA,  pentru desfăşurarea activităţii.

26). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea asocierii MUNICIPIULUI BRĂILA, prin Consiliul Local Municipal Brăila, in vederea constituirii ASOCIAŢIEI GRUPUL LOCAL PENTRU PROMOVAREA DEZVOLTARII INTEGRATE A ZONEI PESCARESTI A JUDEŢULUI BRAILA.

27). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Alegerea Preşedintelui de Şedinţă al Consiliului Local Municipal Brăila.

28). Informare privind: Stadiul accesării fondurilor nerambursabile pentru Municipiul Brăila.

29). Informare privind: Şedinţa Adunării Generale a Acţionarilor S.C. ECO S.A.

30). Diverse.

PRIMAR,
AUREL GABRIEL SIMIONESCU

Comentarii

comentariu

About the Author

-