Published On: mie, Noi 24th, 2010

PROIECT AL ORDINII DE ZI A ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL MUNICIPAL BRĂILA DIN DATA DE 29.11.2010 SALA COMPANIEI DE UTILITĂŢI PUBLICE „DUNĂREA” S.A., ORA 10

Share This
Tags

1). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ DE ADMINISTRARE A FONDULUI LOCATIV ŞI A CIMITIRELOR BRĂILA  pe anul 2010.

2). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea formei republicate a REGULAMENTULUI DE  ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL CONSILIULUI LOCAL  MUNICIPAL BRĂILA.

3). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Regulamentului şi indicatorilor de performanţă precum şi a Caietului de sarcini ai serviciului „Protecţia animalelor şi ecarisaj” din Municipiul Brăila.

4). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Acordarea unui mandat special Primarului, în calitate de reprezentant al Municipiului Brăila, în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila.

5). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea H.C.L.M. nr. 51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.

6). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea H.C.L.M. nr. 353/29.10.2010 referitoare la „Aprobarea proiectului <Modernizarea şi reabilitarea străzii Calea Călăraşilor din Municipiul Brăila, pe tronsonul cuprins între Bulevardul Dorobanţilor şi Bulevardul Independenţei> şi a cheltuielilor legate de proiect.”

7). Proiect de hotărâre iniţiat de consilierii locali, respectiv   d–nul Boşneag Sorin–Eugen, d–nul Varga Vasile şi d–nul Potec Grigore, privind: Completarea H.C.L.M. nr. 225/29.08.2008 referitoare la „Aprobarea criteriilor suplimentare de departajare a solicitărilor formulate în baza Legii   nr. 15/2003, republicată, referitoare la sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală”.

8). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea proceselor – verbale de negociere ale Comisiei speciale de punere în aplicare a H.C.L.M. nr. 4/2003, referitoare la <Aprobarea novării contractelor de concesiune ce au ca obiect bunuri imobile ce aparţin domeniului privat al Municipiului Brăila, în contracte de vânzare – cumpărare> din cadrul şedinţelor din data de 28.10.2010, respectiv 29.10.2010.

9). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Brăila, în vederea desfiinţării, a WC–ului public, situat în Parcul Kiseleff.

10). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea desfăşurării activităţii de „autogară”, de către  S.C. „GEBAMY TRANS IMPEX” S.R.L. Brăila, în locaţia situată în Brăila, Calea Galaţi, nr.261.

11). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea poz. nr.103, Capitolul H – „Terenurile şi clădirile Instituţiilor Publice”,  din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.279/11.08.2009 privind Grupul Şcolar „Grigore Moisil” Brăila, conform procesului–verbal de recepţie finală la terminarea lucrării nr. 5033/13.09.2010.

12). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Concesionarea prin încredinţare directă, a terenului în suprafaţă de 2958,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila,  situat în Municipiul Brăila, Şoseaua Buzăului nr. 9A, SOCIETĂŢII COOPERATIVA MEŞTEŞUGĂREASCĂ 1 DECEMBRIE BRĂILA, teren pe care sunt amplasate construcţiile C1, C2, C3 şi C4, proprietatea acesteia.
13). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Concesionarea prin încredinţare directă, fără licitaţie publică, conform Legii nr. 341/2004, a terenului în suprafaţă de 99,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat Brăila, Şoseaua Buzăului nr. 83, domnului FILIP CRISTIAN – Luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, în vederea realizării unui spaţiu comercial.

14). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Concesionarea  prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 33,70 mp indiviz din 528,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Braşoveni nr.18, solicitanţilor GHEORGHIŢĂ NECULAI, GHEORGHIŢĂ IONEL, GHEORGHIŢĂ ELENA şi GHEORGHIŢĂ MARIAN, teren pe care sunt amplasate construcţiile proprietatea  personală  ale  acestora.

15). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Concesionarea  prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 247,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Fundătura Eroilor 2, nr.4, solicitanţilor MARŢIAN VASILE şi MARŢIAN SALOMONIA, teren pe care sunt amplasate construcţiile proprietatea  personală  ale  acestora.

16). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Concesionarea  prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 294,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Oltului nr.106, numitului NECULA IONEL, teren pe care sunt amplasate construcţiile C1, C2 şi C3, proprietatea  personală  ale  acestuia.

17). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Concesionarea  prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 298,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Oltului nr.106 A, numitei NECULA LILIANA, teren pe care sunt amplasate construcţiile C1 şi C2, proprietatea  personală  ale  acesteia.

18). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Concesionarea  prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 40,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Codrului, nr. 59 bis, solicitantului NEGRU MARIN, teren pe care este amplasată construcţia C1, proprietatea  personală  a acestuia.

19). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Concesionarea  prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 138,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Mircea Vodă, nr.40, solicitanţilor SÂRBU STAN şi SÂRBU IOANA, teren pe care sunt amplasate construcţiile proprietatea  personală  ale  acestora.

20). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Concesionarea  prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 229,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Argeşului nr. 22 lot 2, solicitanţilor TRIŞCAŞ MATEI şi TRIŞCAŞ SAFTA, teren pe care sunt amplasate construcţiile C4 şi C5, proprietatea  personală  ale  acestora.

21). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Concesionarea  prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 159,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. George Coşbuc, nr. 52, solicitanţilor VASILE GRIGORE şi VASILE MĂNDICA, teren pe care sunt amplasate construcţiile C1, C2 şi C3, proprietatea  personală  ale  acestora.

22). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru obiectivul <SCHIMBARE DESTINAŢIE APARTAMENT DIN LOCUINŢĂ ÎN MAGAZIN ALIMENTAR, EXTINDERE SPAŢIU, TREPTE, PODEST, ALEE ACCES – CONSTRUCŢIE CU CARACTER PROVIZORIU>, situat în Brăila, Str. Hipodrom nr. 28, bl. A 25, parter, ap. 1, iniţiat de S.C. „TERMOCONSTRUCT” S.R.L. Brăila.

23). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Alegerea Preşedintelui de Şedinţă al Consiliului Local Municipal Brăila.

24). Informare privind necesitatea şi oportunitatea schimbării locaţiei CĂMINULUI PENTRU PERSOANE VÂRSTINICE „SF. NICOLAE” BRĂILA.

25). Diverse.

P R I M A R,
AUREL GABRIEL SIMIONESCU

Comentarii

comentariu

About the Author

-