Published On: mar, Oct 26th, 2010

PROIECT AL ORDINII DE ZI A ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL MUNICIPAL BRĂILA DIN DATA DE 29.10.2010 SALA COMPANIEI DE UTILITĂŢI PUBLICE „DUNĂREA” SA, ORA 10

Share This
Tags

1). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Serviciului de  Utilitate Publică de Administrare şi Gospodărire Locală Brăila, pe anul 2010.

2). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Pantelimon” Brăila, în perioada august – decembrie 2010.

3). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea proiectului <Modernizarea şi reabilitarea străzii Calea Călăraşilor din Municipiul Brăila, pe tronsonul cuprins între Bulevardul Dorobanţilor şi Bulevardul Independenţei> şi a cheltuielilor legate de proiect.

4). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea proiectului <Restaurarea şi consolidarea clădirii Teatrului Maria Filotti Brăila> şi a cheltuielilor legate de proiect.

5). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea documentaţiei tehnico-economice (Documentaţie de avizare a Lucrărilor de Intervenţii, Analiza Cost Beneficiu, Proiect Tehnic) în cadrul proiectului <Restaurarea şi consolidarea clădirii Teatrului Maria Filotti Brăila>.

6). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea proiectului <Modernizarea şi reabilitarea străzii Calea Galaţi pe tronsonul cuprins între Bulevardul Dorobanţilor şi strada Mircea Mălăeru colţ cu strada Costache Negruzzi> şi a cheltuielilor legate de proiect.

7). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea proiectului <Sistem de supraveghere în vederea creşterii siguranţei şi prevenirii criminalităţii în Municipiul Brăila> şi a cheltuielilor legate de proiect.

8). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea valorilor indicatorilor anuali de performanţă ai serviciului de alimentare cu energie termică pentru anul 2010.

9). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Viabilizare strada Cimbrului, Municipiul Brăila”.

10). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea componenţei, a modului de organizare şi funcţionare a Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, precum şi a grilei de evaluare a acestora, în vederea acordării subvenţiei de la bugetul local al Municipiului Brăila prin Direcţia de Asistenţă Socială, conform prevederilor Legii                            nr. 34/1998.

11). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea H.C.L.M. nr. 51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.

12). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Trecerea din administrarea Şcolii Generale nr.3 „Spiru Haret” Brăila a sălii de sport, în administrarea Colegiului Tehnic „Edmond Nicolau” Brăila.

13). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Prelungirea contractelor de închiriere a apartamentelor atribuite prin încredinţare directă, spre închiriere, ca locuinţe de serviciu Teatrului „Maria Filotti” Brăila, aprobate prin H.C.L.M. Brăila nr. 268/30.08.2007.

14). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea anexei la H.C.L.M. nr.412/16.12.2009, referitoare la „Constituirea fondului de locuinţe destinat închirierii persoanelor sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţele retrocedate în natură foştilor proprietari, din fondul de locuinţe construit prin Programul de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii”, completată cu H.C.L.M. nr.184/18.06.2010.

15). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea poziţiei nr.8, Cap.H – „Terenurile şi clădirile Instituţiilor Publice” din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.279/11.08.2009, privind Centrul de asistenţă paleativă „Sf.Maria” Brăila,  conform contractului de vânzare – cumpărare a clădirilor Orzicola şi a documentaţiilor cadastrale.

16). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Rectificarea poz. nr.77 din inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.279/11.08.2009, Cap.H – „Terenurile şi clădirile instituţiilor publice”, referitor la Şcoala Generală nr.5 „NIKOS KAZANTZAKIS” Brăila, conform documentaţiilor cadastrale.

17). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea poz. nr.115, Capitolul H – „Terenurile şi clădirile Instituţiilor Publice”,  din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.279/11.08.2009 privind Liceul cu Program Sportiv Brăila, conform proceselor–verbale de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 525/21.02.2002 şi nr. 2445/20.08.2008.

18). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea H.C.L.M. Brăila nr.294/06.08.2010 referitoare la  „Aprobarea proiectului <Reabilitare Zona de Promenadă cuprinsă între Str. Calea Călăraşilor şi Faleza Dunării> şi a cheltuielilor legate de proiect”.

19). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea proceselor – verbale de negociere ale Comisiei speciale de punere în aplicare a H.C.L.M. nr. 4/2003, referitoare la <Aprobarea novării contractelor de concesiune ce au ca obiect bunuri imobile ce aparţin domeniului privat al Municipiului Brăila, în contracte de vânzare – cumpărare> din cadrul şedinţelor din data de 28.09.2010, respectiv 30.09.2010.

20). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea continuării desfăşurării activităţii de „autogară”,  de către  S.C. „GEBAMY TRANS IMPEX” S.R.L. Brăila, în locaţia situată în Brăila, Calea Galaţi, nr.261.

21). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea modificării şi completării Secţiunii a II-a, Cap. IV din REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL CONSILIULUI LOCAL MUNICIPAL BRĂILA.

22). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Atribuirea în folosinţă gratuită, pe durata funcţionării capacităţii energetice, a terenurilor în suprafaţă totală de 145,00 mp, situate în Brăila, PT (bloc) E1, PT C4 şi PT C6 -  Hipodrom cartier Hipodrom, PT bloc 1PP  Şcolilor, PT bloc D2 Şcolilor situat pe str. Şcolilor în zona Bl D2, PT Cuza – Galaţi  situat pe B-dul. Al.I. Cuza, PT bloc 14 Galaţi situat în zona blocului nr.14 Calea Galaţi, PT 15 Galaţi situat pe str. Plevnei c/c Calea Galaţi, PT bloc H Calea Galaţi în zona blocului H, Calea Galaţi, PT Abatorul Vechi situat la intersecţia str. Plantelor c/c str. Abatorului, pentru amplasarea unor posturi de transformare prefabricate, proprietatea solicitantei Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Brăila.

23). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Scoaterea la licitaţie publică, în vederea concesionării, a Pavilionului Administrativ (construcţia C.93) şi a terenului aferent acestuia în suprafaţă de 1377,00 mp, indiviz din suprafaţa de 3348,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Şoseaua Vizirului Km.10 (DN 21) – Platforma Industrială Chiscani – Incinta 23, în vederea înfiinţării unui obiectiv economic, cu obiect de activitate prelucrarea şi depozitarea fondurilor arhivistice.

24). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Concesionarea  prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 85,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Str. Arţarului nr.24, solicitanţilor JILOVEANU ION şi JILOVEANU MARIA, teren pe care sunt amplasate construcţiile C.1 şi C.2 , proprietatea  personală  ale  acestora.

25). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Concesionarea  prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 63,40 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Str. Ceahlăului nr.14A, soţilor TUREAC ION şi TUREAC MĂRIUŢA, teren pe care sunt amplasate construcţiile C.1, C2 şi C3, proprietatea  personală  ale  acestora.

26). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Concesionarea  prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 108,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Str. Fundătura Eroilor 1 nr.1, numitei SCURTU MARIANA, în vederea extinderii construcţiei C1, proprietatea  personală  a  acesteia.

27). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 203/29.05.2009 referitoare la  „Aprobarea cererii dlui SPIREA MIHĂIŢĂ – MARIAN  şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, Str.Borzeşti c/c Str. Tecuci, lot 5, în suprafaţă de 272,00 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată.”

28). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea cererii dlui. MUNTEANU VIRGIL şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, str. Trandafir Djuvara nr.2, în suprafaţă de 250,00 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată.

29). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea cererii dlui. ŞTEFAN DAVID LUCIAN şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, str. Semenic nr.14, în suprafaţă de 250,00 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată.

30). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Revocarea unui număr de 2 (două) hotărâri ale Consiliului Local Municipal Brăila referitoare la atribuirea în folosinţă gratuită a unor terenuri conform Legii nr.15/2003, republicată, pentru construirea de locuinţe proprietate personală.

31). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU  pentru obiectivul <EXTINDERE SPAŢIU COMERCIAL>, situat în Brăila, Str. Oborului nr.7, bl.AG 7, parter, iniţiat de S.C. „FARMAVET” S.A.

32). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru obiectivul <EXTINDERE SPAŢIU COMERCIAL>, situat în Brăila, str. Oborului nr.7, bl. AG 7, parter, iniţiat de S.C. „TEDYDANY PROD” S.R.L. BRĂILA.

33). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU  pentru obiectivul <EXTINDERE SPAŢIU COMERCIAL>, situat în Brăila, str. Oborului nr. 5 bis, bl. AG 7, parter, iniţiat de S.C. „TUNING PREST” S.R.L. BRĂILA.

34).Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Alegerea Preşedintelui de Şedinţă al Consiliului Local Municipal Brăila.

35). Informare cu privire la imobilul situat în Municipiul Brăila, str. Şcolilor nr.11, în care îşi desfăşoară activitatea Căminul pentru persoane vârstnice „Sf. Nicolae”.

36).Diverse.

P R I M A R,

AUREL GABRIEL SIMIONESCU

Comentarii

comentariu

About the Author

-